Kanceláře biskupství

V první části stránky se můžete seznámit se základní strukturou Biskupství plzeňského. V druhé pak naleznete detailnější popis činností jednotlivých oddělení a základní kontakty. Přehled všech kontaktů tříděný dle jmen naleznete v Diecézním katalogu.

Diecézní biskup

Generální vikář

Generální vikář pro Karlovarský kraj

Kanceláře biskupství

Sekretariát biskupa

Pavla Anderlová – sekretářka biskupa

 • Sekretariát slouží k administrativnímu zajištění veškeré činnosti biskupa, organizuje jeho pracovní záležitosti a časový rozvrh, přijímá biskupské návštěvy. Podílí se na přípravě a realizaci akcí Biskupství plzeňského.

Kontakt: anderlova@bip.cz

Sekretariát generálního vikáře

Martina Podlipná – sekretářka generálního vikáře

Kontakt: podlipna@bip.cz

Sekretariát generálního vikáře pro Karlovarský kraj

Pavla Ungrová – sekretářka generálního vikáře

Kontakt: ungrova@bip.cz

Kancléřství

Mgr. Kristina Marie Špačková SCSC – kancléřka

 • Kancléřství je útvarem, který zajišťuje evidenci a třídění došlé pošty, faxů a elektronické pošty, expedici odcházející korespondence, vyhotovení a odesílání úředních listin a jejich uchovávání ve spisovně. Připravuje, vydává a expeduje se zde oběžník Acta Curiae Episcopalis Pilzensis.
 • Kancléř je notářem kurie a jako takový stvrzuje svým podpisem správnost listin kurie, které mají svou povahou právní účinky. Kancléř též zodpovídá za to, aby ve spisovně bylo dle archivních předpisů prováděno vyřazování spisů a jejich ukládání ve Státním ústředním archivu. Notář kurie především sepisuje akta a listiny o rozhodnutích, opatřeních a jednáních, která vyžadují jeho součinnost. Pořizuje a podepisuje záznamy jednání. Předkládá zákonným žadatelům listiny ze spisů a ověřuje opisy.

Kontakt: kanclerstvi@bip.cz, Katolický týdeník a Zpravodaj: ourednikova@bip.cz

Oddělení tiskového střediska a veřejných vztahů

Mgr. Zuzana Lášková – Press & PR Manager

 • Oddělení tiskového střediska a veřejných vztahů má za úkol zajišťovat veškerý servis v oblasti médií a vnější komunikace, a to jak pro osobu biskupa, tak pro biskupství jako celek. Poskytuje informace a zajišťuje základní zpravodajskou službu dovnitř diecéze i ven. Stará se o kontakty s médii, propagaci aktivit biskupství, správu webu a sociálních sítí. Snaží se o vytváření dobrých vztahů a spolupráci s dalšími subjekty v kraji.

Kontakt: laskova@bip.cz

Pastorační oddělení

Ing. Mgr. Jindřich Fencl – vedoucí Pastoračního centra

 • Pastorační centrum zastřešuje několik subjektů v diecézi, které realizují konkrétní činnost a službu církve jak pro lidi věřící, tak nevěřící či hledající. Podporuje, rozvíjí a koordinuje pastorační práci v plzeňské diecézi a rozvíjí kontakty a spolupráci s obdobnými pracovišti v jiných diecézích. Každoročně pořádá akce pro celou diecézi či organizačně podporuje činnosti menších pastoračních skupin. Další součástí je také Centrum pro rodinu s dvěma poradnami (Poradna pro přirozené plánování rodičovství, Křesťanská psychoterapeutická poradna), Diecézní katechetické centrum, Diecézní centrum mládeže, Referát Papežského misijního díla, Referát pro duchovní služby v charitních, sociálních a zdravotnických zařízeních v diecézi a Referát pro duchovní péči o vězně.

Kontakt: pastoracni@bip.cz, 731 619 704, 734 649 170

Ekonomické oddělení

Ing. Anna Brychcínová – ekonomka

 • Ekonomické oddělení zajišťuje vedení účetnictví včetně zpracování účetní závěrky, zpracování daní a odvodů, mzdovou agendu, statistiky za ekonomickou oblast, evidenci majetku, evidenci účelových fondů, pojištění, hlavní pokladnu biskupství. Sleduje plnění rozpočtu biskupství a hospodaření zřízených organizací. Připravuje a ekonomické radě předkládá návrh rozpočtu a roční uzávěrku biskupství a výsledky hospodaření diecéze.

Kontakt: ekonom@bip.cz

Oddělení dotací a fundraisingu

Ing. Iva Fictumová – vedoucí

 • Oddělení dotací a fundraisingu monitoruje dotační možnosti na činnost biskupství a farností. Poskytuje rady o možnostech využití dotací a přípravě projektů. Vyvíjí snahu o získání finančních prostředků potřebných k uskutečnění různých projektů (pastoračních, stavebních, týkajících se životního prostředí) v rámci biskupství i farností. Administruje dané projekty a koordinuje všechny zainteresované strany. Spolupracuje s českými i zahraničními donátory.

Kontakt: dotace@bip.cz

Stavební oddělení

Petr Henc – vedoucí 

 • Stavební oddělení poskytuje odbornou pomoc v rozsahu inženýrské činnosti při zajišťování stavebních akcí. V případě potřeby sjednává odborné posudky, konzultuje projektovou dokumentaci, zajišťuje realizaci stavby. V oblasti stavebních aktivit zajišťuje styk s MKČR, orgány státní správy a samosprávy.

Kontakt: stavebni@bip.cz

Majetkové oddělení

Bohumil Dvořák – vedoucí

 • Hlavním úkolem majetkového oddělení je péče o rozvoj portfolia nemovitého majetku římskokatolických farností na území plzeňské diecéze a nemovitého majetku Biskupství plzeňského, přičemž: pořizuje a po všech stránkách rozvíjí přehled o majetku, navrhuje a zavádí optimalizaci, podílí se na získávání finančních prostředků pro opravy a rekonstrukce majetku, zpracovává podkladové zprávy.

Kontakt: dvorak@bip.cz

Právní oddělení

JUDr. Jan Klail – vedoucí

 • Právní oddělení vyřizuje veškerou právní agendu Biskupství plzeňského. Poskytuje součinnost při vyhotovování zřizovacích listin církevních subjektů, posuzuje právní stránku veškerých smluvních vztahů uzavíraných Biskupstvím plzeňským a jednotlivými podřízenými právnickými osobami a rovněž příslušné smlouvy vyhotovuje. Zastupuje biskupství, resp. jemu podřízené právnické subjekty při jednáních se soudy, notáři, orgány státní správy a dalšími úřady a institucemi.

Kontakt: pravni@bip.cz

Restituční referát

Ing. Iva Fictumová – vedoucí

 • Restituční oddělení podává výzvy k vydání majektu dle zák. č. 428/2012 Sb. Shromažďuje podklady, korespondenci a komunikaci s příslušnými institucemi v souvislosti se zák. č. 428/2012 Sb. Kontroluje správnost a úplnost příchozích nabývacích listin nemovitého majetku. Předává nabývací listiny k majetku nabytému a převzatému dle zákona č. 428/2012 Sb. majetkovému oddělení.

Kontakt: dotace@bip.cz

Provozní oddělení

Ing. Karel Rajtmajer – vedoucí 

 • Úkolem provozního oddělení je zajišťovat provoz budovy Biskupství plzeňského a dalších objektů svěřených mu do správy po stránce technické, materiální, požárního zabezpečení a bezpečnosti vůbec, recepční služby, údržby a vykonávání drobných prací nezbytných pro bezproblémový chod objektu. Zodpovídá rovněž za bezpečnou funkčnost jednotlivých energetických sítí, kotelen a dalších technologických zařízení. Provozní oddělení zajišťuje bezpečnou provozuschopnost služebních motorových vozidel používaných v biskupské kurii a ve spolupráci s ostatními odděleními a středisky též administrativní agendu týkající se těchto automobilů.
 • Oddělení zaštiťuje také Diecézní konzervátorské centrum, které slouží k tomu, aby umělecky a historicky cenný movitý majetek diecéze byl odborně zajištěn po stránce umělecké, historické a bezpečnostní; dále Správu památkových předmětů, které vede evidenci umělecky a historicky cenného movitého majetku; a též diecézní organology.

Kontakt: rajtmajer@bip.cz

IT oddělení

Michal Straka - správce IT
Kontakt: straka@bip.cz

Prohlídky věže a katedrály sv. Bartoloměje, Církevní turistika

Martina Myslíková - Ivenstiční a marketingová manažerka
Kontakt: myslikova@bip.cz

Diecézní konzervátorské centrum

P. Jan Pražan - Diecézní konzervátor a soudní znalec v oboru církevního umění
Kontakt: rimkatfarnostnejdek@seznam.cz

Správa památkových předmětů

Mgr. Marie Zettlová
Kontakt: zettlova@bip.cz

Pastorační centrum Skvrňany

Sr. Zdenka Kůsová FMA – koordinátorka Pastoračního centra Skvrňany

 • Pastorační centrum Skvrňany je organizační složkou biskupství působící na území farnosti Plzeň-Západ. Je zaměřeno misijně, jeho posláním je první evangelizace a nová evangelizace především na daném území. Ve své činnosti navazuje a doplňuje činnost, která je realizována v rámci SHM Klub Plzeň, z. s. Toto centrum je otevřené všem, kdo do něj chtějí přicházet, spoluutvářet jej a podílet se na jho aktivitách. Pastoračním centrum na Skvrňanech je ve společné péči salesiánek a salesiánů.

Kontakt: fmaplzen@seznam.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás