Synoda 2024 –⁠ 2026

Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026

 

Na této stránce najdete základní informace o diecézní synodě. Všechny aktuality, dokumenty a další materiály najdete na TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE DIECÉZNÍ SYNODY.


Na co se při plzeňské diecézní synodě zaměřujeme?

Pokládáme si tři základní otázky, které rozvíjejí hlavní téma synody "Společně s nadějí: Život v Kristu uprostřed dnešní reality":

A) Misie: Jakými konkrétními způsoby chceme v příštích deseti letech napomáhat k tomu, aby se lidé v naší diecézi setkali s Kristem?

B) Uspořádání: Jak v příštích deseti letech v naší diecézi uspořádáme omezený počet kněží a ostatních pastoračních pracovníků, aby mohli zdravě žít a sloužit a všichni věřící naplno prožívat svou víru

C) Hospodaření: Jak v příštích deseti letech, s omezenými prostředky, které budeme mít k dispozici, hmotně zajistíme život a službu naší diecéze?

Jak synoda probíhá?

Diecézní synoda navazuje na výstupy z diecézní fáze svě- tové Synody o synodalitě a nechává se inspirovat i jejími výstupy na úrovni celosvětové. Předpokládáme, že naše synoda potrvá přes dva roky.

Synoda probíhá ve třech etapách. Každá z nich je vždy započata nasloucháním a rozhovory v celé diecézi a završena generálním shromážděním delegátů.

1. etapa (2024): KDE JSME? aneb POPSAT REALITU

 • Motto: „Mistře, kde bydlíš?“ (Jan 1,38)
 • Délka: leden až říjen 2024
 • Generální shromáždění: 25.–28. 10. 2024
 • Zaměření: Během první etapy chceme z perspektivy tří synodních témat (misie, uspořádání, hospodaření) společně prozkoumávat, vnímat a popisovat dnešní reálnou situaci naší diecéze a konkrétních lidí v ní žijících jako východisko pro hledání další cesty.

2. etapa (2025): KAM MÁME JÍT? aneb FORMULOVAT CÍL

 • Motto: „Já jsem ta Cesta!“ (Jan 14,6)
 • Délka: listopad 2024 až listopad 2025
 • Generální shromáždění: 14.–17. 11. 2025
 • Zaměření: Během druhé etapy chceme opět z perspektivy tří synodních témat o situaci naší diecéze uvažovat ve světle evangelia, tradice a poselství Synody o synodalitě a pro další cestu naší diecéze formulovat dlouhodobé cíle.

3. etapa (2026): KUDY PŮJDEME? aneb NAVRHNOUT CESTY

 • Motto: „Následuj mě!“ (Jan 21,19)
 • Délka: listopad 2025 až květen 2026
 • Generální shromáždění: 7.–10. 5. 2026
 • Zaměření: Během třetí etapy chceme znovu z perspektivy všech tří synodních témat hledat shodu na návrzích konkrétních praktických kroků pro život a službu v naší diecézi v příštích 10 letech.

Kdo se synody účastní?

 • Účastníci synody

K účasti na diecézní synodě jsou zváni všichni lidé z diecéze (modlitba, skupinky, rozhovory, ankety, média, online komunikace, účast na generálních shromážděních, podpora apod.).

 • Synodní delegáti

Synodními delegáty s hlasovacím právem při generál- ních shromážděních je kolem 100 lidí z celé diecéze: okrskoví vikáři, kněžská rada, diecézní pastorační rada, delegáti za farnosti, kněží za vikariáty, zástupci řeholí a dalších uskupení a delegáti jmenovaní biskupem. Předsedající synody: Synodě předsedá biskup Tomáš Holub ve spolupráci s generálním vikářem a podporou vybraných moderátorů.

 • Synodní tým

Diecézní biskup jmenoval šestičlenný synodní tým, který má pod vedením dvou synodních koordinátorů, Jany Černé a Jindřicha Fencla, celý synodní proces na starosti.

 • Synodní rada

Diecézní biskup jmenoval synodní radu z řad kněží
a ostatních věřících, kteří mají společně odrážet rozmanitost charismat a služeb Božího lidu v celé diecézi. Ta celý synodní proces doprovází a má účast na přípravě důležitých procesních rozhodnutí.

 • Synodní poradci

Diecézní biskup spolu se synodním týmem spolupracuje se širokým okruhem poradců, expertů či kontakt- ních osob na koordinaci a přípravě synodního procesu a zpracování jeho výstupů.

Jak je možné se do synody zapojit?

 • Prosíme o intenzivní modlitbu. Pro inspiraci nabízíme Modlitbu diecézní synody.
 • Dále mohou všichni navrhnout své kandidáty, případně být sami k dispozici jako kandidáti na synodní delegáty, zapojit se jako synodní poradci nebo se účastnit synodních anket, rozhovorů ve skupinkách i pastoračních radách apod. Zároveň je po výběru synodních delegátů důležité s nimi zůstat v kontaktu a pomáhat jim naslouchat lidem z vašeho okolí.

 

Diecézní synoda navazuje na celosvětovou Synodu o synodalitě. Proto na této stránce necháváme také informace a dokumenty s ní související:

Důležité dokumenty:

Průběh Synodálního procesu

V říjnu 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází - na diecézní, kontinentální, univerzální. O rok později papež František synodní proces prodloužil o rok. Synoda o synodalitě bude tedy završena až na podzim 2024.

Průběh synody o synodalitě v diecézi (říjen – květen)

 • 17. října – zahájení diecézní fáze (katedrála + farní kostely)
 • 6. listopadu – setkání koordinátorů procesu z farností
 • listopad až březen – setkání nejrůznějších skupinek k tématu synody
 • 26. února – diecézní synodální setkání
 • do konce března – odeslání všech výstupů ze setkání
 • 15. května – odeslání zprávy za diecézi

Kontakt na diecézní synodální koordinátory: Jana Černíková (jana.cernikova@bip.cz) a Jindřich Fencl (jindrich.fencl@bip.cz)

Další informace o synodálním procesu najdete na webu cirkev.cz a na webu chebské farnosti www.farnostcheb.cz/synoda.

Níže naleznete tematické články a také dokumenty ke stažení včetně modlitby za průběh synody.

 

 

Související články

Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
02. 05. 2023

Závěrečný dokument kontinentálního setkání Synody o synodalitě zveřejněn

Závěrečný dokument kontinentálního setkání Synody o synodalitě, které se konalo 5.–12. února 2023 v Praze, byl zveřejněn.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
24. 02. 2023

Evropské kontinentální shromáždění Synody o synodalitě

Od 5. do 12. února 2023 se v Praze v rámci Evropského kontinentálního shromáždění Synody o synodalitě sešlo 156 delegátů 39 biskupských konferencí Evropy a 44 hostů (zástupců různých církevních komunit, hnutí, charit a iniciativ), dalších 270 delegátů biskupských konferencí bylo připojeno online (z 390 původně pozvaných).
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
23. 11. 2022

Dokument pro kontinentální etapu Synodálního procesu byl přeložen do češtiny

V říjnu byla předložena církvi k diskuzi Dokument pro kontinentální etapu, včera byl zveřejněn jeho překlad do češtiny. V jednotlivých diecézích projde diskusí, ke které byly dány tři otázky, které najdete níže.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
26. 07. 2022

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
22. 07. 2022

Povzbuzení a výzva k pokračování synodálního procesu v České republice

Přinášíme výzvu českých a moravských biskupů k pokračování synodálního procesu.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
16. 05. 2022

Biskup Tomáš převzal diecézní výstupy synodálního procesu

Při nedělní mši svaté v kapli sv. Maxmiliána Kolbe v plzeňské Meditační zahradě předali diecézní koordinátoři synody Jindřich Fencl a Jana Černíková synodální syntézu do rukou biskupa Tomáše Holuba. Ten ve svém kázání vyzval veřejnost k aktivnímu zapojení do života církve s tím, že synodální proces předáním dokumentů nekončí, ale musí v každé místní církvi i nadále pokračovat. Synodální syntézu najdete ke stažení níže.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
02. 04. 2022

2. dubna proběhlo v Liticích presynodální shromáždění

2. dubna fotila Soňa Pikrtová.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
21. 03. 2022

Průběžné výstupy synodních skupinek v plzeňské diecézi (aktualizováno 2. 4.)

Po zahájení diecézní části biskupské synody v říjnu tohoto roku a setkání farních koordinátorů na začátku listopadu se začaly ve farnostech scházet synodní skupinky. Na mnohých místech tomu předcházela informační, tzv. nultá, setkání, kde byli farníci seznamováni s cílem a průběhem synody v plzeňské diecézi.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
02. 02. 2022

P. Petr Hruška: Trojiční synodalita

Nechte se inspirovat textem chebského faráře P. Petra Hrušky.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
21. 12. 2021

Biskup Tomáš vysvětluje zařazení modlitby „Ad sumus“ v nedělní mši

Z rozhodnutí biskupa Tomáše se při slavení eucharistie každou neděli po dobu diecézní fáze synody modlíme v rámci úkonu kajícnosti modlitbu „Ad sumus“. Biskup Tomáš vysvětluje souvislosti, které ho vedly k zařazení této modlitby na příslušné místo ve mši.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
13. 12. 2021

Jaký je náš společný život v církvi?

„Učit se jít spolu znamená učit se říkat to, co je z Ducha svatého, učit se naslouchat tomu, co mi říkají druzí,“ říká Jana Černíková, diecézní synodální koordinátorka, v rozhovoru s Janou Lazarovou.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
29. 10. 2021

Generální sekretariát synody prodloužil první fázi synodálního procesu

Vatikán. Generální sekretariát biskupské synody 29. října v tiskovém prohlášení oznámil, že prodlužuje první fázi synodálního procesu, věnovanou naslouchání a rozlišování v místních církvích, až do 15. srpna 2022. Původně měla být zakončena v dubnu, kdy měly biskupské konference a synody východních církví vypracovat souhrn z této počáteční etapy synodální cesty.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
19. 10. 2021

Zahájení diecézní fáze biskupské synody v katedrále očima Soni Pikrtové

17. října vstoupila také naše diecéze do diecézní fáze biskupské synody. Při bohoslužbách se četl pastýřský list plzeňského biskupa Tomáše Holuba k této příležitosti.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
17. 10. 2021

Pastýřský list biskupa Tomáše

17. září byla zahájena diecézní fáze biskupské synody. Přečtěte si pastýřský list plzeňského biskupa Tomáše Holuba k této příležitosti.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
16. 10. 2021

Začíná diecézní fáze synodálního procesu. K zapojení jsou zváni všichni.

Podívejte se na videopozvánku biskupa Tomáše Holuba a diecézních synodálních koordinátorů Jany Černíkové a Jindřicha Fencla.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
13. 10. 2021

Na konferenci o synodalitě mluvil biskup Tomáš o možných podobách synodální cesty

Konference o synodalitě se konala v úterý 12. října 2021 na Katolické teologické fakultě UK v Praze.
Obrázek novinky
Diecézní synoda 2024 –⁠ 2026
11. 10. 2021

Pozvání českých a moravských biskupů k synodálnímu procesu

Diecézní biskupové Čech, Moravy a Slezska se setkali se členy národního synodálního týmu, aby společně debatovali o dokumentech i fázích synodálního procesu „Za církev synodální“, který byl zahájen ve Vatikánu a následně, 17. října, bude zahájen v jednotlivých diecézích. Biskupové také vydali společnou výzvu pro věřící, aby se do synodálního procesu zapojili.

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás