Biskup

Biskup je nejvyšším představitelem diecéze při jednání se státními i církevními orgány a mezinárodními institucemi. Přísluší mu vedení svěřené diecéze mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní, podle norem práva. „Biskupové, ustanovení Duchem svatým, nastupují na místo apoštolů jako pastýři duší. Spolu s papežem a pod jeho autoritou jsou posláni, aby trvale pokračovali v díle věčného pastýře Krista. Kristus dal totiž apoštolům a jejich nástupcům příkaz a zplnomocnění, aby učili všechny národy, posvěcovali lidi v pravdě a byli jim pastýři. A tak se stali biskupové skrze Ducha svatého, který jim byl dán, pravými a autentickými učiteli víry, velekněžími a pastýři.“ (Christus Dominus, 1965)

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský

Narodil se 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti Červený Kostelec (Diecéze královéhradecká). Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové.

Jeho akademická příprava zahrnuje: studia filozofie a teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích (1985 – 1989); studium teologie na Katolické teologické fakultě v Salzburgu v Rakousku (1990 – 1991); magisterské studium teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1993); další studia na Papežské lateránské univerzitě v Římě (2007 – 2008) a hamburském Institut für Theologie und Frieden (studijní pobyty 2005 – 2008); doktorát z morální teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájil svou dizertaci z křesťanské etiky na téma: „Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce“.

Vykonával tyto služby a zastával následující úřady: kaplan ve farnosti Kutná Hora (Diecéze královéhradecká) a spirituál na Církevním gymnáziu sv. Voršily tamtéž (1993 – 1996); první vojenský kaplan a později hlavní kaplan Armády České republiky (1996 – 2006); moderátor kurie (2008) a generální vikář Diecéze královéhradecké (2008 – 2010); generální sekretář České biskupské konference (2011 – 2016); byl zvoleným děkanem Kolegiátní kapituly v Praze na Vyšehradě (2011-2016) a od r. 2015 farářem při bazilice svatých Petra a Pavla tamtéž; od r. 2006 působí jako poradce ministra obrany pro duchovní službu.

“Kdo miluje, poznává Boha.”

Od 14. července 2003 je Kaplanem Jeho Svatosti. Dne 12. února 2016 byl Svatým otcem Františkem jmenován sídelním biskupem plzeňské diecéze. Dne 30. dubna 2016 přijal biskupské svěcení z rukou kardinála Dominika Duky a zároveň převzal úřad diecézního biskupa. Jako biskupské motto si zvolil text: „Kdo miluje, poznává Boha.“ (srov. 1 Jan 4,7)

Je předsedou Ekonomicko-právní komise ČBK, předsedou ekumenické rady ČBK a členem Komise pro katolickou výchovu ČBK.

Základní data

Narozen:   16. 8. 1967

Kněžské svěcení:   28. 8. 1993

Jmenován biskupem:   12. 2. 2016

Biskupské svěcení:   30. 4. 2016

Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský

Foto: Herbert Slavík

Narodil se 3. října 1939 v Třešti na Jihlavsku. Po studiích na Jedenáctileté škole v Telči začal v roce 1957 studovat na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se na matematickou statistiku, promoval v roce 1962. V letech 1962 až 1964 vykonával základní vojenskou službu na východním Slovensku. Po jejím ukončení pracoval jako matematický statistik ve Státním výzkumném ústavu pro výzkum automatizace sklářského průmyslu a poté Pedagogickém ústavu ČSAV, kde se podílel na přípravě modernizace výuky matematiky.

V roce 1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Praze 27. června 1970. Po vysvěcení působil dva roky jako kaplan v Mariánských Lázních a od roku 1972 byl duchovním správcem farnosti Františkovy Lázně.

“Uvěřili jsme v lásku.“

Dne 17. března 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem aggarským a pomocným biskupem pražským. Biskupské svěcení přijal v Praze z rukou pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Františka Tomáška 7. dubna 1990. Za biskupské heslo si zvolil slova z 1. listu apoštola Jana: „Uvěřili jsme v lásku“.

Prvním biskupem plzeňské diecéze, nově zřízené papežem Janem Pavlem II., byl jmenován 31. května 1993 a 10. července 1993 se ujal jejího řízení. Od založení Biskupské konference ČSFR byl jejím generálním sekretářem. Tuto funkci zastával i po rozdělení státu a vzniku České biskupské konference až do 7. července 1993. Od roku 2009 je čestným občanem Plzně, Třeště a Telče. Z rukou prezidenta republiky převzal 28. října 2015 medaili za zásluhy.

Od 1. května 2016 byl biskupem Mons. Tomášem Holubem jmenován prezidentem Diecézní charity Plzeň.

Při České biskupské konferenci byl dlouho odpovědný za ekumenismus, aktuálně je členem Rady ČBK pro Charitu.

Základní data

Narozen:   3. 10. 1939 v Třešti

Kněžské svěcení:   27. 6. 1970

Jmenován biskupem:   17. 3. 1990 (světící biskup pražský), 31. 5. 1993 (biskup plzeňský)

Biskupské svěcení:   7. 4. 1990

Zřeknutí se úřadu:   12. 2. 2016

Fotogalerie

Have you got any questions? Contact us
Share:

 Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrujte si newsletter

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
We are supported by