Materiály ke slavení silvestrovské bohoslužby

začátek akce
31. 12. 2020
konec akce
31. 12. 2020 23:59
Pastorační oddělení nabízí podklady k prožití rodinné bohoslužby 31. prosince. Tato rodinná bohoslužba je primárně určena ke slavení ve společenství rodiny, ale při vynechání či upravení některých částí ji může slavit také jednotlivec (i v tomto případě je dobré všechny texty a modlitby číst nahlas). Bohoslužba je určena pro poslední den v roce (případně ji lze použít na Nový rok).

Před bohoslužbou si připravte oblíbený zpěvník či kancionál a vyberte si z něj písně (pokud se nechcete držet zde navržených). Na stůl, kolem kterého budete slavit, dejte svíčku, případně kříž, ikonu či další předměty (můžete si například v notebooku nachystat několik fotografií z důležitých událostí končícího roku).

Začneme písní „Vše co mohu dát je chvála“ nebo č. 514 z Kancionálu či některou z koled (č. 201-293)

ZAHÁJENÍ:

P(ředsedající): Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

V(šichni): Amen.

P: Spojeni v našem Pánu spolu se všemi křesťany naší farnosti a s celou církví chvalme a oslavujme našeho Boha.

V: Sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle.

PROSBA O ODPUŠTĚNÍ:

P: Je za námi další rok našich životů. Na začátku této bohoslužby předložme Pánu naše přestoupení, vše co se nám (v posledních dnech) nedařilo a prosme jej ve chvíli ticha za odpuštění.

Prostor předložit před Pána naše slabosti.

P: Smiluj se nad námi, Pane. 
V: Hřešili jsme proti tobě. 
P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. 
V: A dej nám svou spásu.

P: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, 
odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. 

V: Amen.

CHVÁLA (střídáme se v četbě chval):

Píseň: „Hoden jsi přijmout všechnu slávu čest“ nebo „Sláva na výsostech Bohu (Ve stáji děťátko malé spí)“ či koleda z Kancionálu.

1. Chvalme Boha za rok, který nám dal a na jehož konci se nacházíme.

V: Sláva na výsostech Bohu.

2. Chvalme Boha za všechny lidi, s kterými jsme se setkali v uplynulém roce, za všechna obdarování, která jsme skrze ně přijali. V: Sláva…

3. Chvalme Boha za ochranu během tohoto roku. V: Sláva …

4. Chvalme Boha za Jeho blízkost i v těžkostech tohoto roku, za vše, cos nám pomohl přestát a překonat. V:

5. Chvalme Boha Otce za Syna, kterého nám dal pro naši spásu a jehož narození slavíme. V:

6. Přidejte vlastní chvály…

NASLOUCHÁME BOŽÍMU SLOVU

Žalm 96 (může přečíst jeden z vás nebo všichni střídavě po verších)

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země!

Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu,

vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech,

neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.

Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.

Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk v svatyni jeho.

Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,

přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho,

v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země!

Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje!

Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva.

Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí,

pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm.

Tehdy zaplesají všechny stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází,

že přichází soudit zemi.

On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.

Doplňující čtení pro 1. ledna (Gal 4,4-7) – přečte jeden z vás

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.

Bratři a sestry! Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: "Abba, Otče!" Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.

Evangelium - Jan 1,1-18 (přečte jeden z vás)

Začátek svatého evangelia podle Jana.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "To je ten, o kterém jsem řekl: 'Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'" Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu.

Píseň: „Tady a teď (A ty to slovo říkáš, tady a teď)“ či koleda z Kancionálu.

ZAMYŠLENÍ A SDÍLENÍ (vyberte si jednu či více možností)

- „To světlo svítí v temnotě“ – zamyšlení v tichosti: Kam potřebuji do svého života pozvat Krista, aby prozářil mé temnoty?

- „Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi“ – sdílejte se společně o tom, co pro vás znamená být Božím dítětem – dcerou či synem?

- „Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí.“ – Sdílejte se společně o tom, co jste v končícím/uplynulém roce od Boha dostali.

Píseň: „Veď mne Pana můj, veď mne k sobě blíž“ či koleda z Kancionálu.

SPOLEČNÉ PROSBY:

P: Mocný a slavný Bože, předkládáme Ti své prosby:

… vlastní prosby účastníků, odpovídáme: Prosíme Tě, vyslyš nás apod.

P: Vše co jsme vyslovili i co je v hloubce našich srdcí chceme s důvěrou uzavřít modlitbou Božích synů a dcer:

OTČE NÁŠ (společně)

ZÁVĚR (všichni společně prosíme o požehnání):

Bůh, pramen veškerého požehnání, ať nám dá svou milost,

chrání nás po celý rok a ať nám žehná. Amen.

 Ať střeží neporušenost naší víry, trpělivost naděje a velkodušnost lásky,

abychom vytrvali až do konce. Amen.

P: Dobrořečme Pánu.

V: Bohu díky.

Píseň: „Pán dá požehnání a pokoj svému lidu (Ž 29)“ nebo „Učiň mne Pane nástrojem“ (928) či koleda z Kancionálu

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás