Církevní školy

Církevní školy a školská zařízení

Jednou z nejvýznamnějších oblastí, kde se církev v plzeňské diecézi angažuje, je výchova a vzdělávání dětí a mládeže. Biskupství plzeňské zřizuje tři církevní školy: mateřskou, základní a střední (spojené) a gymnázium. Školské zařízení a středisko volného času v Plzni zřizuje Salesiánská provincie Praha. Koordinátorkou zřizovaných školských právnických osob je Mgr. Jana Černíková. Mentorem koordinátorky pro školské právnické osoby zřízené Biskupstvím plzeňským je P. Ing. Vojtěch Soudský OP.

Mateřská škola kardinála Berana Plzeň

Adresa:
Žlutická 1694/2, Plzeň, 323 00

Kontakt:
Tel.: +420 773 225 611
E-mail.: info@mskb.cz
Www: http://www.mskb.cz

Ředitel:
Bc. Petra Mayerová

Zřizovatel:
Biskupství plzeňské, náměstí Republiky 35, 301 14 Plzeň

Charakteristika zařízení:
Filosofie školy se opírá o křesťanské hodnoty (pravda, úcta, pokora, tolerance, spolupráce, odpuštění, sebepoznání, umění darovat i přijímat) a hodnoty trvale udržitelného života na zemi (ochrana života v jakékoliv jeho podobě, krása, užitek, zdraví, ohleduplnost…).

Snahou MŠ kard. Berana je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních, v porozumění jeden druhému. Maximálně podporuje individuální rozvojové možnosti dětí a nejdůležitější podmínkou je úzká spolupráce s rodinou. Na činnosti školy se podílejí podle možností také externí spolupracovníci – kněží a další duchovní v rámci ekumeny. Hlavní cíle školky jsou:

 • Přijímat dítě s jeho jedinečností – individuální přístup
 • Zprostředkovat dítěti prožitky, u nichž převažuje kvalita nad kvantitou
 • Poznávání okolního světa a rozšiřování zájmů dítěte skrze osobní prožitek
 • Vytvořit pro děti podnětné prostředí s dostatkem tvořivého a didaktického materiálu
 • Vytvořit otevřené, svobodné prostředí, kde se děti mohou svobodně ptát i hrát
 • Podněcování zdravého tělesného vývoje a poskytování dostatečného prostoru pro volný čas
 • Umožnit rodičům podílet se na vzdělávacím procesu školy a vytvořit tak otevřené společenství – škola – děti – rodina

MŠ provozuje tři třídy: Ovečky, Motýlci a Berušky. Ovečky jsou křesťanskou třídou na Košutce. Třída má kapacitu 24 dětí ve věku 2 – 6 let. Motýlci jsou křesťanskou třídou na Borech. Zde jsou děti exaktněji vedené ke křesťanským hodnotám a tradicím. Klade se tu důraz na citovou a mravní výchovu, která prostupuje všemi činnostmi. Berušky jsou humanitní třídou v křesťanské MŠ na Borech, která vznikla ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Je tak k dispozici především (ale nejen) potomkům zaměstnanců a studentů univerzity. Děti se příkladem učí základním hodnotám jako je láska, solidarita, svoboda, respekt k ostatním lidem, čestnost a zodpovědnost, a to ve vztahu k lidem i přírodě.Církevní gymnázium Plzeň

Adresa:
Mikulášské náměstí 509/15, PLZEŇ, 326 00

Kontakt:
Tel.: 377 248 816, 377 248 815
E-mail.: info@cg-plzen.cz
Www: http://www.cirkevni-gymnazium.cz

Ředitel:
Mgr. Daniel Petříček, daniel.petricek@cg-plzen.cz

Zřizovatel:
Biskupství plzeňské, náměstí Republiky 35, 301 14 Plzeň

Charakteristika zařízení:
Církevní gymnázium Plzeň je všeobecně zaměřené gymnázium s výukou cizích jazyků (angličtiny, francouzštiny nebo němčiny) a latiny. Důraz je kladen na společenskovědní a přírodovědné předměty, od septimy se třídy podle zaměření studentů dělí na společenskovědní a přírodovědnou větev. Povinným předmětem je religionistika. Škola se snaží o výchovu v křesťanském duchu a vůči svým studentům usiluje o individuální přístup. Je zapojena do projektů Euroregio Bayerischer Wald, Comenius. Na škole působí pěvecký sbor. Poloha školy je velmi dobrá, blízko centra města a vlakového nádraží.Církevní ZŠ a SŠ Plzeň

Adresa:
Táborská 28, Plzeň, 326 00

Kontakt:
Tel.: +420 774 493 295
E-mail.: info@cisplzen.cz
Www: www.cisplzen.cz 

Ředitel:
Mgr. Kateřina Chejlavová, chejlavova@cisplzen.cz

Zástupce ředitele:
Ing. Dagmar Dostálová, dostalova@cisplzen.cz

Zřizovatel:
Biskupství plzeňské, náměstí Republiky 35, 301 14 Plzeň

Charakteristika zařízení:
Zřizovatelem Církevní ZŠ a SŠ Plzeň je Biskupství plzeňské. Jejím posláním je poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v křesťanském duchu. Toto poslání naplňuje škola již přes dvacet let ve vzdělávacích oborech Ekologie a životní prostředí a Sociální činnost, které byly do června 2016 pod názvem Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí vyučovány v městečku na jižním Plzeňsku. Od školního roku 2016/17 přenesla škola svou působnost do Plzně. Současně s přestěhováním střední školy vznikla zcela nově základní škola. Na základní i střední škole je stěžejní:

 • Kvalita vzdělání
 • Péče o osobnostní rozvoj
 • Respekt k jedinečnosti žáků
 • Spolupráce s rodiči
 • Přátelská atmosféra
 • Rozvoj pedagogů
 • Otevřenost vůči okolí

Významnou součástí studia všech oborů je propracovaný systém učebních, průběžných a prázdninových praxí a odborných exkurzí. Studium je vedeno v křesťanském duchu a celkový učební plán počítá i s duchovním růstem studentů: přítomnost kněze, mše svaté ve školní kapli, meditační dny, příprava ke svátostem, čtení Bible ap. Studenti mají široké možnosti mimoškolní činnosti týkající se studijních oborů (např. kroužky dramatický, teraristický, biologický, šití, volejbal, floorbal, práce v ekocentru apod.).Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

Adresa:
Jiráskovo náměstí 814/30, Východní Předměstí
326 00 Plzeň

Kontakt:
Tel.: 377 477 273, Mob. 703 159 747
E-mail.: poradna@kppp-plzen.cz
Www: http://kppp-plzen.cz

Ředitel, statutární orgán, speciální pedagog:
Mgr. Eva Zábrodská, zabrodska@kppp-plzen.cz

Zřizovatel:
Biskupství plzeňské, náměstí Republiky 35, 301 14 Plzeň
Činnost zahájena: 1. 9. 2018

Charakteristika zařízení:
Hlavním cílem služeb je konzultacemi či komplexním psychologickým a speciálně pedagogickým vyšetřením (diagnostikou) zajistit rodině a dítěti pomoc při obtížích ve výchově a výuce (porucha aktivity a pozornosti, specifické poruchy učení, výchovné obtíže), ale i pomoc při specifikaci výchovně vzdělávacího procesu u žáků s mimořádným nadáním, cizinců, či pomoc žákovi s profesní orientací.

Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže PLZEŇ

Adresa:
Revoluční 151/98, PLZEŇ, 312 00

Kontakt:
Tel.: +420 377 266 953
E-mail.: stredisko@sdbplzen.cz
Www: http://www.sdbplzen.cz

Ředitel:
Mgr. Martin Bohata, reditel@sdbplzen.cz 

Kategorie zařízení:
Školská zařízení a střediska volného času římskokatolické církve

Spirituál / duchovní služba:
Mgr. Marek Sklenář

Zřizovatel:
Salesiánská provincie Praha, Kobyliské náměstí 1/1000, 182 00 Praha 8

Charakteristika zařízení:
Středisko volného času nabízí různé programy především pro neorganizované děti a mládež. Snaží se uplatňovat zásady otevřené práce s mládeží. Dále nabízí i typicky volnočasové aktivity v zájmových kroužcích. Pravidelné programy: Balón – otevřený klub pro děti, Vzducholoď – nízkoprahový klub pro mladé; Kroužky – zájmová činnost, Střecha – centrum pomoci dětem, mládeži a rodině (sociální poradenství a sociálně aktivizační služby) a křesťanské programy. Středisko organizuje víkendové a prázdninové pobyty a pořádá akce pro širší veřejnost.

Užitečné kontakty

P. Ing. Vojtěch Soudský OP, biskupský vikář pro oblast školství

E-mail: soudsky@bip.cz

Tel: +420 724 320 065

 

Mgr. Jana Černíková, koordinátorka zřizovaných škol. právnických osob

E-mail: cernikova@bip.cz

Tel: +420 721 270 711

Související články

Obrázek novinky
Církevní školství
16. 03. 2023

Zápis do Mateřské školy kardinála Berana v Plzni

Zápis do MŠKB v Plzni bude probíhat od 15. dubna do 1. května elektronickou formou na webu www.mskb.cz.
Obrázek novinky
Církevní školství
01. 09. 2022

Církevní gymnázium v Plzni vyplulo do nového školního roku

1. září proběhlo v kostele Panny Marie Růžencové zahájení školního roku 2022/2023 CG Plzeň.
Obrázek novinky
Církevní školství
14. 06. 2022

Mateřská škola kardinála Berana Plzeň oslavila „trojvýročí“

Jediná mateřská škola zřizovaná Biskupstvím plzeňským měla v sobotu 4. června možnost oslavit hned tři výročí na dlouho plánované slavnosti na Ranči u Šídlováku v Plzni.
Obrázek novinky
Církevní školství
17. 05. 2022

Adaptační skupina pro ukrajinské děti zřízená Biskupstvím plzeňským má za sebou první týden činnosti

V pondělí 9. května 2022 byl zahájen provoz adaptační skupiny pro ukrajinské děti ve věku 3–6 let. Dostala jméno Veselka, což v ukrajinštině znamená duha. Tato skupina vznikla ve spolupráci se ZČU, která poskytla prostory pro skupinu prvních 10 dětí z Ukrajiny.
Obrázek novinky
Církevní školství
13. 01. 2022

Děti z Mateřské školy kardinála Berana koledovaly na Západočeské univerzitě v Plzni

Do letošní Tříkrálové sbírky, která potrvá až do 16. ledna, se zapojily také děti z MŠ kardinála Berana Plzeň. Potěšily pana rektora i kvestora.
Obrázek novinky
Církevní školství
15. 11. 2021

V první polovině listopadu se v Plzni konala Konference církevních škol a školských zařízení

Plzeň hostila ve dnech 10.–12. listopadu Konferenci církevních škol a školských zařízení. Do plzeňského Parkhotelu se sjelo na 140 ředitelů církevních škol, školních kaplanů a zástupců zřizovatelů z celé České republiky.
Obrázek novinky
Církevní školství
13. 04. 2021

Biskup Tomáš Holub děkuje církevním školám za jejich práci v pandemickém roce

Pozdrav a poděkování školského biskupa Tomáše Holuba pedagogům i dalším zaměstnancům církevních škol a školských zařízení za všechnu práci během pandemických let 2020 a 2021.
Obrázek novinky
Církevní školství
12. 04. 2021

Připravuje se nová koncepce církevního školství v Plzeňské diecézi

20. dubna se biskup Tomáš Holub setká s výzkumným týmem Barbory Spalové a s řediteli zřizovaných škol a školských zařízení. Vyvrcholí tak příprava podkladové zprávy pro vznik nové koncepce církevního školství v naší diecézi.
Obrázek novinky
Církevní školství
15. 05. 2020

"Diecézní motto nás provázelo koronavirovou dobou," říká ředitelka křesťanské pedagogicko-psychologické poradny

Mimořádná opatření proti šíření koronaviru (která 11. března 2020 vyústila mj. v uzavření českých škol), postavila učitele, školáky i jejich rodiče do zcela nové, náročné situace. Zeptali jsme se Mgr. Evy Zábrodské, ředitelky Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Plzeň, zda a jak vnímala a vnímá ozvuky tohoto výjimečného období.
Obrázek novinky
Církevní školství
15. 04. 2020

„Všichni se teď učíme, jak učit na dálku,“ říká ředitel Církevního gymnázia Plzeň Daniel Petříček

Z důvodu opatření proti šíření koronaviru vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné nařízení – od 11. března 2020 do odvolání byly uzavřeny české školy. Zeptali jsme se Mgr. Daniela Petříčka, ředitele Církevního gymnázia Plzeň, na praktické dopady tohoto nařízení. Rozhovor vznikl 8. dubna, v době, kdy ještě nebylo zřejmé, kdy budou školy znovu otevřeny, v jaké podobě a zda vůbec proběhnou maturitní zkoušky.
Obrázek novinky
Církevní školství
11. 03. 2020

Rozhodnutí zřizovatele o uzavření škol a školského zařízení

Biskupství plzeňské uzavírá do odvolání v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020 pro všechny děti, žáky a studenty všechny zřizované školské právnické osoby.
Obrázek novinky
Církevní školství
18. 06. 2019

Na plzeňském biskupství proběhlo 7. června setkání na téma církevní školství

Pozvání přijali Mons. Tomáš Holub, plzeňský biskup, Mgr. Martin Čech, vedoucí sekce církevního školství České biskupské konference, Mgr. Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu, PhDr. Ladislava Šlajchová, ředitelka krajského pracoviště Národního institutu dalšího vzdělávání, Ing. Pavel Honzík, ředitel krajského inspektorátu České školní inspekce a RNDr. Miroslav Randa, děkan Pedagogické fakulty Západočeské univerzity.
Obrázek novinky
Církevní školství
06. 06. 2019

Rozhovor s Janou Černíkovou o výzvách v nové pracovní pozici

Od března 2019 pracuje na Biskupství plzeňském Mgr. Jana Černíková, koordinátorka pro školské právnické osoby zřízené Biskupstvím plzeňským. Povídaly jsme si nejen o náplni její práce v nově zřízené funkci.
Obrázek novinky
Církevní školství
03. 05. 2019

Církevní gymnázium Plzeň představuje ředitel Mgr. Daniel Petříček

S panem ředitelem Danielem Petříčkem jsme se setkali 6. března 2019 na půdě gymnázia, na Mikulášském náměstí v Plzni.
Obrázek novinky
Církevní školství
24. 04. 2019

Probíhá zápis do Mateřské školy kardinála Berana v Plzni

Hledáte kvalitní předškolní vzdělávání s vlídným přístupem založeným na křesťanských hodnotách? Nepromeškejte předzápis, který probíhá do 30. dubna.
Obrázek novinky
Církevní školství
27. 03. 2019

Vznikla nová funkce koordinátora zřizovaných školských právnických osob

S účinností od 15. března 2019 vznikla na Biskupství plzeňském nová funkce koordinátora zřizovaných školských právnických osob. Do této funkce je jmenována Mgr. Jana Černíková.
Obrázek novinky
Církevní školství
23. 01. 2019

Církevní ZŠ a SŠ přijímají žáky ke studiu

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň nabírají uchazeče o studium do následujících tříd a oborů.
Obrázek novinky
Církevní školství
28. 11. 2018

Studenti Církevního gymnázia v Plzni opět zvítězili ve finále Poháru vědy

Družstvo Popelnice ve složení Anna Podlipná, Petra Svobodová, Marek Beneš a Vojtěch Bořík obhájilo ve finále mezinárodní fyzikální soutěže své loňské vítězství a stalo se tak i absolutním vítězem celé soutěže. Gratulujeme!
Obrázek novinky
Církevní školství
20. 11. 2018

Církevní gymnázium Plzeň je bez bariér

V pondělí 19. listopadu byl na Církevním gymnáziu Plzeň slavnostně ukončen projekt zaměřený na zkvalitnění výuky a zajištění celkové bezbariérovosti školy. Fotil Pavel Adámek.
Obrázek novinky
Církevní školství
06. 09. 2018

Otevření Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny na Slovanech

Ve čtvrtek 6. září byla slavnostně otevřena Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna v Plzni na Slovanech. (Foto Jana Drengubáková)

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás