Diecézní synoda

Na této stránce najdete základní informace o diecézní synodě. Všechny aktuality, dokumenty a další materiály najdete na TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE DIECÉZNÍ SYNODY.

Na co se při plzeňské diecézní synodě zaměřujeme?

Pokládáme si tři základní otázky, které rozvíjejí hlavní téma synody "Společně s nadějí: Život v Kristu uprostřed dnešní reality":

A) Misie: Jakými konkrétními způsoby chceme v příštích deseti letech napomáhat k tomu, aby se lidé v naší diecézi setkali s Kristem?

B) Uspořádání: Jak v příštích deseti letech v naší diecézi uspořádáme omezený počet kněží a ostatních pastoračních pracovníků, aby mohli zdravě žít a sloužit a všichni věřící naplno prožívat svou víru

C) Hospodaření: Jak v příštích deseti letech, s omezenými prostředky, které budeme mít k dispozici, hmotně zajistíme život a službu naší diecéze?

Jak synoda probíhá?

Diecézní synoda navazuje na výstupy z diecézní fáze svě- tové Synody o synodalitě a nechává se inspirovat i jejími výstupy na úrovni celosvětové. Předpokládáme, že naše synoda potrvá přes dva roky.

Synoda probíhá ve třech etapách. Každá z nich je vždy započata nasloucháním a rozhovory v celé diecézi a završena generálním shromážděním delegátů.

1. etapa (2024): KDE JSME? aneb POPSAT REALITU

 • Motto: „Mistře, kde bydlíš?“ (Jan 1,38)
 • Délka: leden až říjen 2024
 • Generální shromáždění: 25.–28. 10. 2024
 • Zaměření: Během první etapy chceme z perspektivy tří synodních témat (misie, uspořádání, hospodaření) společně prozkoumávat, vnímat a popisovat dnešní reálnou situaci naší diecéze a konkrétních lidí v ní žijících jako východisko pro hledání další cesty.

2. etapa (2025): KAM MÁME JÍT? aneb FORMULOVAT CÍL

 • Motto: „Já jsem ta Cesta!“ (Jan 14,6)
 • Délka: listopad 2024 až listopad 2025
 • Generální shromáždění: 14.–17. 11. 2025
 • Zaměření: Během druhé etapy chceme opět z perspektivy tří synodních témat o situaci naší diecéze uvažovat ve světle evangelia, tradice a poselství Synody o synodalitě a pro další cestu naší diecéze formulovat dlouhodobé cíle.

3. etapa (2026): KUDY PŮJDEME? aneb NAVRHNOUT CESTY

 • Motto: „Následuj mě!“ (Jan 21,19)
 • Délka: listopad 2025 až květen 2026
 • Generální shromáždění: 7.–10. 5. 2026
 • Zaměření: Během třetí etapy chceme znovu z perspektivy všech tří synodních témat hledat shodu na návrzích konkrétních praktických kroků pro život a službu v naší diecézi v příštích 10 letech.

Kdo se synody účastní?

 • Účastníci synody

K účasti na diecézní synodě jsou zváni všichni lidé z diecéze (modlitba, skupinky, rozhovory, ankety, média, online komunikace, účast na generálních shromážděních, podpora apod.).

 • Synodní delegáti

Synodními delegáty s hlasovacím právem při generál- ních shromážděních je kolem 100 lidí z celé diecéze: okrskoví vikáři, kněžská rada, diecézní pastorační rada, delegáti za farnosti, kněží za vikariáty, zástupci řeholí a dalších uskupení a delegáti jmenovaní biskupem. Předsedající synody: Synodě předsedá biskup Tomáš Holub ve spolupráci s generálním vikářem a podporou vybraných moderátorů.

 • Synodní tým

Diecézní biskup jmenoval šestičlenný synodní tým, který má pod vedením dvou synodních koordinátorů, Jany Černé a Jindřicha Fencla, celý synodní proces na starosti.

 • Synodní rada

Diecézní biskup jmenoval synodní radu z řad kněží
a ostatních věřících, kteří mají společně odrážet rozmanitost charismat a služeb Božího lidu v celé diecézi. Ta celý synodní proces doprovází a má účast na přípravě důležitých procesních rozhodnutí.

 • Synodní poradci

Diecézní biskup spolu se synodním týmem spolupracuje se širokým okruhem poradců, expertů či kontakt- ních osob na koordinaci a přípravě synodního procesu a zpracování jeho výstupů.

Jak je možné se do synody zapojit?

 • Prosíme o intenzivní modlitbu. Pro inspiraci nabízíme Modlitbu diecézní synody.
 • Dále mohou všichni navrhnout své kandidáty, případně být sami k dispozici jako kandidáti na synodní delegáty, zapojit se jako synodní poradci nebo se účastnit synodních anket, rozhovorů ve skupinkách i pastoračních radách apod. Zároveň je po výběru synodních delegátů důležité s nimi zůstat v kontaktu a pomáhat jim naslouchat lidem z vašeho okolí.

Diecézní synoda navazuje na celosvětovou Synodu o synodalitě.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás