Promluva biskupa Františka na předvánočním zasedání zastupitelstva města Plzně

Publikováno
10. 12. 2009
Slovo na předvánočním zasedání zastupitelstva města Plzně, 10. 12. 2009 Vážený pane primátore, vážen…

Slovo na předvánočním zasedání zastupitelstva města Plzně, 10. 12. 2009 Vážený pane primátore, vážené zastupitelstvo města Plzně, vážení hosté! Přede vším vám chci poděkovat za mimořádné vyznamenání, kterého se mi od vás, zastupitelů města, před nedávnem dostalo a kterého si velice vážím. Být čestným občanem města Plzně je nejen velká pocta a uznání, ale také velký závazek, pečovat o město, jeho rozvoj a jeho dobrou pověst. Dovolte mi, abych využil tohoto času, který je mi už tradičně poskytnut, k vašemu povzbuzení. Koncem září tohoto roku, navštívil naši zemi, jak známo, papež Benedikt XVI. Vím, že téměř nikdo z vás neměl možnost být přítomen jeho setkání s představiteli politického a veřejného života ve Španělském sále Pražského hradu. Papež tam pronesl slova, která mohou i pro vás být užitečná. Mimo jiné řekl: Úkolem každé generace je, aby se od počátku snažila vytrvale hledat způsob správného uspořádání lidských věcí, aby se snažila pochopit správné užívání lidské svobody. (Moje poznámka: svoboda ovšem nemůže být libovůle bez odpovědnosti. Papež pokračuje:) Opravdová svoboda předpokládá hledání pravdy – skutečného dobra –, a tudíž nachází své naplnění právě v poznávání a konání toho, co je správné a spravedlivé. Jinými slovy: pravda je návodem ke svobodě a dobro je dokonalostí svobody...Vznešená odpovědnost za probouzení vnímavosti vůči pravdě a dobru spočívá na všech vedoucích osobách, ať už v náboženství, politice či kultuře, na každém veřejném činiteli způsobem mu vlastním. Společně se pak musíme zasazovat v boji za svobodu a za hledání pravdy: obojí je totiž buď navzájem spojováno, nebo společně bídně zaniká... Pro křesťany má pravda jméno: Bůh. A dobro má tvář: Ježíš Kristus. Křesťanská víra, už od časů svatých Cyrila a Metoděje a prvních misionářů, skutečně sehrála rozhodující roli v utváření duchovního a kulturního dědictví této země. Obdobně ji musí sehrávat nyní i do budoucna. Velké bohatství duchovních a kulturních hodnot - přičemž duchovní hodnoty se vyjadřují v kulturních a naopak - nejen utvářelo identitu národa, ale také jí poskytovalo rámec potřebný k tomu, aby mohl v srdci Evropy zaujímat roli podporující její soudržnost. Po staletí bylo toto území místem setkávání různých národů, tradic a kultur. Tato země poznala, jak všichni víme, i bolestná období a nese jizvy tragických událostí, jež vzešly z nedorozumění, válek a pronásledování. Je však také pravda, že křesťanské kořeny pozoruhodně živily smysl pro odpuštění, usmíření a spolupráci, který umožnil lidu této země nalézt mír a který byl znamením nového začátku, nového sjednocení, obnovené naděje. Není to právě tento duch, jehož současná Evropa potřebuje? Evropa je víc než jen světadílem. Je domovem! A svoboda nachází svůj nejhlubší význam v domově duchovním. S plným respektováním rozdílu mezi sférou politickou a náboženskou – díky němuž je vlastně zachována svoboda občanů vyjadřovat náboženské přesvědčení a podle něj žít – bych rád zdůraznil nenahraditelnou úlohu křesťanství při utváření svědomí všech generací a podněcování základního etického konsensu, platného pro každého člověka, který tento kontinent nazývá „domovem“! V tomto smyslu bych rád ocenil hlas těch, kteří se dnes v této zemi i v celé Evropě – zdvořile, ale s rozhodností – snaží uplatnit svoji víru ve veřejné sféře v naději, že společenská pravidla a normy budou formovány touhou žít podle pravdy, která každého člověka osvobozuje. Věrnost lidu, kterému sloužíte a který zastupujete, vyžaduje věrnost pravdě, která je sama v sobě zárukou svobody a opravdového lidského rozvoje. Odvaha jasně vyřknout pravdu je vlastně službou všem členům společnosti tím, že osvětluje cestu lidského pokroku, poukazuje na etické a morální základy a dává záruku, že veřejný pořádek čerpá z pokladnice lidské moudrosti. Vnímavost k všeobecně platné pravdě by nikdy neměla být zastíněna partikularistickými zájmy, jakkoli důležitými, neboť to by vedlo jen k novým případům sociální fragmentace či diskriminace, o kterých tyto zájmové nebo lobbistické skupiny tvrdí, že je chtějí překonat. Aniž by to ohrožovalo toleranci rozdílů či kulturní pluralitu, činí hledání pravdy konsensus možným, udržuje veřejnou diskusi logickou, čestnou a průhlednou a zajišťuje jednotu, jaké by nějaké neurčité integrující pojmy nikdy nemohly dosáhnout.... „Veritas vincit“ - to je heslo, které nese vlajka presidenta České republiky. Nakonec pravda zvítězí, avšak nikoli násilím, nýbrž přesvědčením, hrdinským svědectvím mužů a žen pevných zásad. Pravda vítězí upřímným dialogem, který upřednostňuje požadavky obecného dobra a odhlíží od soukromého zájmu. Žízeň po pravdě, kráse a dobru, vložená Stvořitelem do každého člověka, má za úkol sjednotit lidstvo v hledání spravedlnosti, svobody a míru. Dějiny častokrát ukázaly, že pravda může být zrazena a zmanipulována ve službě falešných ideologií, útisku a nespravedlnosti. Cožpak nás výzvy, kterým lidstvo muselo čelit, nevybízejí, abychom se měli na pozoru před takovým nebezpečím? Vždyť nakonec co je více nelidské a zhoubné než cynismus, který by popíral velikost našeho hledání pravdy, a než relativismus, který přímo rozežírá hodnoty podpírající budování jednotného a bratrského světa? My naopak musíme znovu získat důvěru ve vznešenost a velikost lidského ducha pro jeho schopnost pochopit pravdu a musíme umožnit, aby nás tato důvěra vedla v trpělivé politické a diplomatické práci. Vážené zastupitelstvo, kéž vás tato závažná slova člověka, který je “jednou z nejvýznamnějších intelektuálních a duchovních autorit současného světa” povzbudí k tomu, abyste viděli svou úlohu v tomto městě i v celé naší společnosti jako důležitou a odpovědnou službu pro její dobro. Ujišťuji vás, že vás doprovázím svými modlitbami, abyste tuto nelehkou úlohu dobře zvládali. Vítám a se svými spolupracovníky podporuji vaši snahu o Plzeň - město kultury 2015. Naše město se svou bohatou historií i současností má co nabídnout. Věřím, že v nynějším přípravném období se nám podaří toto bohatství ještě rozmnožit. Bude to především k prospěchu celého města a jeho obyvatel, ale i k obohacení všech návštěvníků. Za dva týdny budeme prožívat Vánoce. Kéž by se nám všem dařilo, dobře se na tyto krásné svátky připravit; především duchovně, abychom je mohli prožít v pohodě a harmonii zvláště se svými blízkými. Bůh vám, vašim rodinám a vašim drahým žehnej! Mons. František Radkovský biskup plzeňský

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás