Slovo biskupa Františka Radkovského na zasedání Zastupitelstva města Plzně 11.12.2014

Publikováno
11. 12. 2014

Vážený pane primátore, vážené Zastupitelstvo města Plzně, vážení přítomní!

Děkuji vám za možnost pozdravit vás už tradičně na závěr roku. Tentokrát to byl pro vás rok volební, takže došlo k dosti velké výměně vašeho zastupitelstva. Mezi vámi je značný počet nových zastupitelů. Nové srdečně vítám a všem přeji, aby tento váš obnovený sbor, toto nejvyšší a nejdůležitější grémium města úspěšně působilo k prospěchu našeho města, nás všech. Dovolte mi říci vám k tomu několik vět.

Především se odvolávám na to, co jsem říkal loni. Dovolte mi to připomenout. Politika je činnost, jejímž základním smyslem je hledání společného dobra vlastního města, vlastní země i celého lidstva. Úsilí o jednotu je proto náplní každodenního snažení politiky. Má za úkol urov­návat konflikty, harmonizovat partikulární zájmy a orientovat je na společné dobro. Politika vychází z určité jednoty, tedy ze společenství občanů určitého města, regionu či státu, vytvořeného jejich společnou minulostí, jejich rozhodnutím žít společně a regulovaného společnou ústavou, zákony a usneseními. Tyto zákony a usnesení jsou průběžně projednávané, schvalované, nově vytvářené. Ale smysl, který spojuje všechny tyto politické akty, je dát jednotící řešení problémů, které se každodenně vyskytují. Aby poli­tici mohli naplnit tento úkol, je nutné, aby měli právě smysl a citlivost pro ducha jednoty.

Konkrétně to znamená: všichni jste dostali důvěru svých voličů. Důvěra vám byla dána pro vaše programy, které jste nabídli a pro celkové směřování strany či uskupení, které reprezentujete. V mnohých případech i proto, že vás volili jako osobnosti, které se osvědčily. Voliči svým rozhodnutím pak zároveň určili podmínky pro výchozí situaci celého vašeho grémia: totiž které strany či uskupení v něm budou a v jakém počtu zvolených kandidátů, případně jaké osvědčené osobnosti dostanou důvěru. Na základě jednání mezi vámi se vytvořila koalice a opozice a každému z vás tak byla přidělena role, kterou bude v tomto volebním období naplňovat. Obecně jako příslušník koalice či opozice, případně konkrétně jako ten, komu byl svěřen určitý úkol či funkce. Je třeba zdůraznit, že v demokratickém systému má opozice i koalice svou důležitou úlohu. Ani jedna z nich nemá menší význam, ani jedna z nich není zbytečná. Je ovšem třeba, aby na obou stranách, v koalici i opozici, byla vůle si naslouchat, snaha po toleranci a snaha po společném kompromisu, který se potom stává definitivním výsledkem celého grémia. Často ovšem koalice prohlasuje svůj návrh navzdory opozici, někdy ale opozice tento návrh zablokuje a nezbývá než trpělivě hledat kompromisní řešení. Přitom se každý z vás cítí při projednávání záležitostí města vázán zásadami vlastní strany či hnutí a uskupení, případně programem, který prezentoval voličům. Je jasné, že to vše nemůže žádný z vás prosadit proti vůli ostatních, ale pouze s jejich souhlasem, či aspoň většiny z nich. A v tom je právě umění politiky, hledat a vytvářet souhlas pro určité kroky a rozhodnutí.

Také je třeba si uvědomit dost velký rozdíl mezi parlamentní a komunální politikou, i když jde o velké město, jako například Plzeň. V komunální politice je “vzdálenost” mezi jednáními zastupitelstev a konkrétními dopady na život většinou mnohem menší, než ve “velké” politice, a proto jsou důsledky dobrých či špatných rozhodnutí mnohem dříve pociťované, a zastupitelé, kteří žijí uprostřed obyvatel města či obce jsou snadněji dosažitelní a kritizovatelní. Z toho vyplývá, že se musejí na reakce obyvatel mnohem víc ohlížet, protože ti reagují mnohem dřív a konkrétněji, než až při příštích volbách. Proto členové stran a sdružení se musejí méně cítit politiky a méně dbát na celostátní stranickou politiku a více se snažit být občany města a společně spolupracovat, aby město co nejvíce prospívalo.

Důležité je také mít vždy na paměti, že vaše funkce je službou tomuto městu a jeho obyvatelům a že tuto službu je třeba vykonávat s pokorou, obětavostí a poctivostí. V žádném případě není možné zvolení do nějaké funkce chápat jako kořist, kterou jsem získal, nebo na kterou mám nárok. Je to důvěra, kterou jsem dostal a kterou nesmím zklamat. Soukromé věci musejí jít stranou, důležitý je společný prospěch, kvůli kterému jste dostali mandát obyvatel města.

Vím, že jsem vám neřekl nic nového, že tohle všechno dobře víte, přesto jsem se to snažil připomenout, protože to bude na budoucí nejméně čtyři roky náplní vaší odpovědnosti za toto město a za jeho úspěšný život a rozvoj. Vím, že v celostátním srovnání město Plzeň a Plzeňský kraj vycházejí svými životními podmínkami velice dobře a já chci za to poděkovat všem, kteří se o to zasloužili. Ať už politici a lidé z veřejné správy, podnikatelé, či všichni obyvatelé svou pílí a snahou o prosperitu. Na vás je, abyste toto udrželi, či ještě zlepšili.

Dovolte mi však připomenout ještě jednu důležitou skutečnost. Jde o korupci. Nic totiž neničí víc poctivou politiku a nic ji víc nediskredituje v očích občanů, než právě korupce. A nic také neochuzuje život společnosti víc, než nepoctivé jednání všech zodpovědných: politiků, správních úředníků, podnikatelů a dalších. Naše země přitom patří mezi ty s poměrně vysokou korupcí. Vím, že život je náročný, odpovědnost velká a nejrůznější tlaky rovněž. Obstojí jenom ti, kteří mají vysoké morální nároky na sebe i druhé a kteří se proto k ničemu podobnému nesníží, i kdyby to mělo přinést nespravedlivé výhody pro kohokoliv, včetně jich samotných. Chceme-li zvednout morální úroveň naší společnosti, což je naléhavě potřebné, musíme vždy začít sami u sebe. Vážení přítomní, mějte k tomu odvahu a Bůh vám pomáhej!

A na závěr mi dovolte několik osobních slov. Jsem tady mezi vámi při této příležitosti naposledy jako plzeňský římskokatolický biskup. Chci vám všem proto poděkovat za velmi dobrou spolupráci a vzájemnou důvěru. Obojí jsem zakoušel po celých víc jak dvacet jedna let mého působení v čele nové Plzeňské diecéze. Trvalo by dlouho, než bych vyjmenoval všechny kladné kroky ze strany města. Myslím, že to bylo vždy nakonec i k prospěchu města samotného a jeho obyvatel. Nové zvony na věži katedrály a jejich slavnostní zvuk na zahájení Evropského hlavního města kultury 17. ledna 2015 je toho hezkým symbolem. Jistě se budeme ještě několik měsíců setkávat při nejrůznějších obyčejných i slavnostních příležitostech, takže na definitivní rozloučení je ještě čas. Přesto vás chci už teď poprosit o přízeň k mému nástupci. Jistě to bude zpočátku hodně potřebovat.

Děkuji vám za pozornost, přeji vám krásně prožité Vánoce a zvu vás na Vánoce na nejrůznější programy v našich kostelích, protože ty dají prožití Vánoc potřebnou hloubku. Slibuji vám, že se budu za vás modlit, aby vám Bůh žehnal ve vašem osobním a rodinném životě i ve vaší společné práci pro dobro tohoto města.

+ František Radkovský, římskokatolický biskup plzeňský

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás