Homilie biskupa Františka v katedrále dne 6.5.2015

Publikováno
7. 5. 2015

Vážení přítomní, vzácní hosté!

Sešli jsme se na této bohoslužbě, abychom společně poděkovali za ukončení Druhé světové války před 70 lety a za osvobození naší země a především našeho města, Plzně. Vím, že těch, kteří tyto šťastné události pamatují, není mnoho. O to víc si ceníme přítomnosti našich hostů, kteří se na těchto událostech osobně podíleli a nasazovali při nich své životy. Jaká mravní síla je v těch, kteří jdou do cizích zemí a kontinentů, aby riskovali své životy a osvobozovali lidi, které neznají a kteří jim jsou vzdáleni, od válečné totalitní zhouby! O to větší je jejich satisfakce, když jsou od těch, které osvobodili, přijati s velkou radostí, přátelstvím a láskou. A nejen jednou, ale vždy, když se tu objeví, tak jako v těchto dnech.

Je ovšem třeba říci, že po dlouhá léta další, tentokrát komunistické diktatury, jim byl přístup k nám uzavřen a také nám bylo bráněno projevit vděčnost, že nás osvobodili američtí a belgičtí vojáci. Vzpomínám, jak vždy v dubnových a květnových dnech hlásilo Rádio Svobodná Evropa časy, kdy památníky na osvobození Američany v západních Čechách navštěvoval americký velvyslanec a jak se tam vždy shromáždilo mnoho lidí, projevujících vděčnost, i když přitom hrozila perzekuce ze strany Státní bezpečnosti.

Díky Bohu, že před pětadvaceti lety i tato druhá totalita u nás padla a že můžeme po celou poslední dobu s radostí a vděčností slavit tyto události. Jen je nám všem líto, že čas je neúprosný a počet hrdinů, kteří mohou ze Spojených států a Belgie přijet, výrazně ubývá. O to víc je důležité, že můžeme na všechny padlé, na ty, kteří se už dneška nedožili i na všechny žijící a jejich rodiny pamatovat touto mší svatou a těmito modlitbami. Ať jim Bůh, který je Bohem živých, odpustí vše, co v jejich životě nebylo dobré a bohatě odmění jejich utrpení a oběti svou láskou. Věříme, že se jednou všichni v jeho náručí šťastně shledáme!

Možná, že po tomto optimistickém vyjádření se v mnohých z vás ozve otázka: Jestli Bůh existuje a je-li dobrý a spravedlivý, jak může dovolit, aby ve světě bylo tolik nespravedlnosti a utrpení; aby byly války a v nich umírali nevinní lidé, aby existovaly koncentráky a gulagy, aby existovali tak zvrácení lidé, že ve jménu islámu jsou schopni krutě mučit a zabíjet nevinné lidi včetně dětí, tak jak jsme toho svědky? A mohl bych jistě pokračovat dál ve výčtu nevysvětlitelných bolestí našeho světa, jako jsou nemoci, katastrofy a vůbec smrt.

Z pohledu pouze lidského uvažování je to nevysvětlitelné. Jediné světlo do těchto problémů nám dává víra, především víra v Boha, který je Láska.

Především je třeba říci, že jestliže náš život nekončí smrtí, ale pokračuje v jiné, plnější formě dál, je nesprávné posuzovat události světa i jednotlivých lidí pouze z pohledu té první, mnohem kratší a nedokonalejší části života, kterou jedinou poznáváme a hodnotíme. To, že tento život pokračuje dál i po smrti v nové podobě, nám potvrzuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je mnoha způsoby prokázáno a dokázáno, třeba i tím, že jsme tady. Kdyby nevstal z mrtvých, křesťanství by nemohlo vzniknout, nebyl by pro to důvod. Mohl bych uvést i mnoho dalších důkazů, ale zde na to není čas. Jsem však ochoten to později povědět všem, kteří o to budou mít zájem. Ježíš Kristus, který tedy první prošel branou smrti do nového života, nás očekává. Je milosrdným soudcem, který posoudí naše selhání a hříchy, dřív než nás přijme k sobě. Milosrdným proto, že naše hříchy vzal na sebe, protože je Láska, a umřel za nás a za všechny lidi, i za ty kteří ho nepoznali a neuvěřili v něho, ale které přesto rád k sobě přijme. Tam se tedy uskuteční ta definitivní spravedlnost a všem, kteří tady byli znevýhodněni, bude nahrazeno věčnou radostí vše, oč zde přišli. Ti zlí však budou potrestáni.

A to je třeba říci dále, že mnoho zla dělají lidé sami. To jsou právě ony války, koncentráky, gulagy a další krutosti. Je to tím, že každý člověk je svobodná bytost. Bůh nás takové stvořil, abychom byli schopni jeho i sebe navzájem milovat. Jinak bychom totiž byli jen dokonalé loutky a ne osobnosti. Lidé, i my sami, jsme však zneužili a zneužíváme tuto svobodu ke zlému. Děláme ne pouze věci dobré, ale také špatné. Nemusí to být vždy tak hrozné a dalekosáhlé, ale přesto může naše nedobré chování potrápit mnohé lidi kolem nás, často ty nejbližší.

Co tedy z toho pro nás plyne? Nejsme schopni změnit běh celého světa, ale jsme schopni měnit ten ”malý svět” kolem nás tím, že se budeme snažit žít tak, jak jsme před chvílí slyšeli od svatého Pavla:” … projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční” (Kol 3,12-15).

Čím víc bude ve světě takovýchto “ostrůvků lásky a pokoje mezi lidmi”, tím lepší a pokojnější bude situace celého světa. Svědčí o tom i 70 posledních let, kdy se v Západní i Střední Evropě neválčilo, a to i přes všechna napětí studené války. Když si to s vděčností připomínáme, usilujme o to, ať tento stav pokoje a míru se rozšiřuje stále víc na celý svět. To je ovšem nejen výsledek lidského snažení, ale především velký Boží dar, o který také chceme touto mší svatou Boha prosit.

Amen.

Přímluvy na mši sv. 6. 5. v katedrále pro americké a belgické veterány:

Od radostných a současně bolestných událostí na konci 2. světové války uplynulo sedmdesát let. Děkujme Bohu za osvobození od obou diktatur, nacizmu i komunizmu, která jsme v uplynulých 70 letech zažili. Děkujme za to, že i přes všechna politická napětí  rozděleného světa jsme byli v této době uchránění další, nepředstavitelně hroznější a ničivější jaderné války. Modleme se za všechny oběti 2. světové války na obou stranách válečného konfliktu. Především za naše osvoboditele, ale i za všechny ostatní oběti této kruté války.

Odp: Prosíme tě, vyslyš nás.

Vzpomeňme na všechny padlé a umučené během 2. světové války, včetně Židů i ostatních, kteří byli umučeni v koncentračních táborech. Pane, přijmi jejich utrpení a smiluj se nad nimi.

Vzpomeňme na všechny, kteří zahynuli při bombardování v Plzni a okolí a také na letce ze sestřelených letadel. Pane, přijmi jejich utrpení a oběť a smiluj se nad nimi.

Vzpomeňme na všechny, kteří nás osvobodili a zvláště na ty, kteří naši svobodu zaplatili svým životem. Pane, děkujeme ti za jejich velkorysou obětavost a prosíme, přijmi jejich oběť a smiluj se nad nimi.

Prosíme tě za všechny vojáky i civilní oběti z tehdy nepřátelského tábora, kteří byli právem či neprávem zabiti, dej i jim, Pane, věčné odpočinutí.

Prosíme tě za všechny, kterým přinesla válečná léta mnoho utrpení; prosíme tě i za ty, kteří po válce museli opustit své domovy, protože na ně byla uplatněna nespravedlivá zásada kolektivní viny; prosíme tě i za všechny oběti komunistické totality, kteří museli snášet pronásledování, věznění a další nespravedlivé zacházení.

Tyto válečné roky i roky komunistické diktatury byly dobou věrnosti i zrady. Prosíme za ty, kteří zůstali věrní své vlasti a svému přesvědčení až k prolití krve, i za ty, kteří selhali a zradili; ze strachu, či dokonce kvůli výhodám. Pane, který jsi soudcem živých i mrtvých, s vědomím vlastní slabosti a hříšnosti tě prosíme za všechny tyto zemřelé; buď jim milosrdným soudcem.

Milosrdný Pane, prosíme tě i za rodiny, příbuzné a blízké všech zabitých a umučených, kteří nesli všechny úzkosti a bolesti s těmito oběťmi i všechny další nešťastné následky často po další léta svého života.

Děkujme Bohu za demokracii, která nám už čtvrt století umožňuje, abychom si připomínali osvobození západních Čech složkami americké a belgické armády a jejich spojenci. Po více než čtyřech desítkách let, kdy se o této skutečnosti nesmělo mluvit, je třeba o to více děkovat. Přijmi, Bože, prosíme, toto naše poděkování.

I dnes jsme svědky na různých místech světa nesmyslného a krutého násilí a válek, ve kterých trpí především neviní lidé; prosíme tě dej, ať tyto hrůzy skončí a ve světě zavládne spravedlnost a mír a vyhnanci se mohou vrátit do svých domovů.

Děkujme Bohu také za to, že náš malý stát, který je i dnes objektem politického zájmu   mocnosti na východ od nás, má tak silného ochránce svobody a demokracie, jako je Severoatlantická aliance a armáda USA. Přijmi, Bože, prosíme, toto naše poděkování.

Prosíme, ať bohaté národy pomáhají chudým, aby nikdo s nasazením života nemusel opouštět svoji vlast, aby uživil rodinu, kterou doma zanechal.

Milosrdný Bože, přijmi naše děkování za všechny dny pokoje a míru, které jsme ve svém životě mohli prožít, a také naše prosby za všechny, kteří se těchto časů nedožili pro utrpení a násilnou smrt, kterou podstoupili. Dej všem lidem této planety svůj mír a svobodu a provázej je svým požehnáním. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který za všechny lidi dal svůj život v krutém utrpení a který nyní Zmrtvývstalý s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.

Odp.: Amen.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás