Teologická fakulta JU nabízí kurz pro nemocniční kaplany

Publikováno
6. 6. 2016

Kurz je určen primárně osobám pracujícím na základě církevního pověření v pastorační péči ve zdravotnických či sociálních službách, je však otevřen i dalším zájemcům – křesťanům se zájmem o práci nemocničního kaplana, kteří jsou schopni svůj vážný zájem prokázat doporučením představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v ERC, s ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni, pokračující ve studiu na magisterském stupni.

Kurz CŽV je vytvořen a realizován Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s lékaři Nemocnice České Budějovice, a.s., dále Hospicem sv. J. N. Neumanna v Prachaticích a Jednotkou klinické pastorační péče při Onkologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze a dalšími zařízeními v Jihočeském kraji (mobilní hospic v Táboře, Třeboni a Jihlavě, nemocnice Jindřichův Hradec, Český Krumlov a další) a ZSF JU.

Předpoklady uchazeče pro přijetí do kurzu: Spolu s přihláškou zašlou zájemci také prostou kopii bakalářského či magisterského diplomu, osvědčujícího jejich teologické vzdělání.

Obsah a výukové cíle kurz: Kurz sestává z části teoretické a praktické. V teoretické části je rozdělen do sedmi bloků: filosofická a teologická antropologie; religionistika;  bioetika - lékařská a zdravotnická etika; pastorace; psychologie, zdravotnická péče; komunikace v obtížných a krizových situacích. Praktický blok je věnován odborné praxi I a II v celkové délce 4 týdnů.

Teoretická část je zaměřena na  prohloubení stávajících a získání nových vědomostí z výše uvedených oblastí s důrazem na pastorační péči o nemocné, jejich blízké a zdravotnický personál, psychosociální péči o umírající a jejich blízké, doprovázení pozůstalých, jakož i etické aspekty práce nemocničního kaplana. V medicínské části pak účastníci kurzu získají teoretický přehled o základních medicínských oborech, jejich náplni a odborné terminologii. Praktická část slouží k aplikaci osvojených znalostí ve zdravotnických zařízeních a získání praktických dovedností zejména v komunikaci s nemocnými, jejich příbuznými i zdravotnickým personálem.

Účastníci kurzu jsou po jeho absolvování vybaveni potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi nezbytnými ke kvalifikovanému výkonu práce nemocničního kaplana podle Dodatku č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřené dne 20. 11. 2006. Kurz svým rozsahem splňuje požadavky dané výše uvedenou Dohodou mezi ČBK a ERC a jejím Dodatkem.

Rozsah kurzu: Kurz je organizován jako dvousemestrální v kombinované formě, sestává z 12 jednodenních sobotních setkání s celkovým počtem výukových hodin 96 + 4 týdnů odborné praxe.

Cena kurzu: Cena kurzu je 4.000,-Kč celkem (tj. 2.000,-Kč ZS + 2.000,-Kč LS); celkovou částku lze rozdělit do deseti splátek à 400,- Kč.

Způsob zakončení kurzu, osvědčení: Ústní zkouška sestávající z obhajoby kazuistiky, zpracované podle zadaných požadavků; po úspěšném absolvování zkoušky obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je 75% účast na teoretické výuce a absolvování 4 týdnů odborné praxe.

U účastníků kurzu, kteří ve zdravotnických zařízeních či zařízeních sociální péče dlouhodobě pracují na základě církevního pověření, jako dobrovolníci DCH apod., lze praxi nahradit potvrzením představeného vysílající církve, odpovědného pracovníka vysílající organizace či daného zařízení.

Přihláška do kurzu

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás