Diecézní soud Plzeň

Průběh kanonického procesu o neplatnost manželství

Publikováno
15. 9. 2017

Protože manželství v životě jednotlivce i církve je závažnou skutečností, zkoumá se jeho případná neplatnost v soudním procesu, který svými prostředky poskytuje největší záruku objektivity.

Jako ve všech případech, které má projednat soudce, je třeba i zde podat žalobu o prozkoumání platnosti manželství. Žalobu může (až na výjimky stanovené právem) podat pouze jeden z manželů, a to za života obou manželů. Soudní vikář nejprve posoudí kompetenci soudu a podloženost žaloby, a poté žalobu buď přijme, nebo odmítne, případně požádá o její doplnění.

Pokud je žaloba přijata, zašle se předvolání nežalující straně. Ta je vyzvána, aby se k žalobě vyjádřila. Pokud neodpoví, nebo se nechce účastnit, vede se proces i bez ní. Poté se soudní vikář stanoví tzv. předmět sporu, tedy jakým možným důvodem neplatnosti manželství se bude soud zabývat (tzv. litiscontestatio ), a jmenuje tribunál. Tím začíná stav sporu. Během něho se nemá nic měnit.

Pokud chce žadatel žalovu stáhnout, musí s tím souhlasit i druhá strana. Pokud chce jedna strana přidat další předmět sporu, tj. další důvod, pro který se domnívá, že manželství mohlo být uzavřeno neplatně, musí o to požádat předsedu tribunálu a ten musí konzultovat druhou stranu a obhájce svazku.

Úkolem církevního soudu je zjistit platnost či neplatnost uzavření manželství, nikoliv stanovit vinu či nevinu konkrétní strany na jeho rozpadu. Manželské kauzy až na výjimky soudí tribunál složený ze tří soudců. V procesu také působí tzv. obhájce svazku, jehož úkolem je upozornit na vše, co mluví ve prospěch platnosti manželství.

V důkazní fázi procesu se vyslechnou strany a svědci. Děje se tak jednotlivě, za přítomnosti pouze vyšetřujícího soudce a notáře, který je zárukou věrohodnosti zápisu výpovědí. Strany ani svědci se nepotkají.

Dalšími důkazy, které je možné předložit, jsou např. dopisy, fotografie, lékařské či policejní zprávy, apod. V případě dokazování impotence nebo psychické příčiny neplatnosti se žádá vyjádření soudního znalce.

Na konci důkazní fáze mají strany možnost seznámit se s celým spisem a navrhnout další důkazy. Po uzavření procesu dodá své písemné poznámky obhájce svazku a advokáti stran, pokud je strany mají.  Své poznámky mohou písemně dodat i samotné strany.

Na setkání tribunálu jmenovaní soudci přinesou své písemné votum, radí se a hlasují o výsledku. Poté vypracují rozsudek, ve kterém odpoví na otázku, zda se podařilo či nepodařilo prokázat neplatnost manželství z důvodu stanoveného jako předmět sporu, který společně podepíší. Obě strany i obhájce svazku mají možnost se proti rozsudku odvolat.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás