Charita

Diecézní charita Plzeň oslavila 26. výročí svého založení

Publikováno
13. 11. 2019
Charita
1. listopadu 2019 se uskutečnila oslava 26. výročí založení Diecézní charity Plzeň. Byla zřízena 1. listopadu 1993 zakládajícím dekretem prvního biskupa plzeňského, Mons. Františka Radkovského. Právě on se laskavě ujal celebrování mše svaté, která se konala v plzeňském kostele Nanebevzetí Panny Marie a na níž se sešli pracovníci a dobrovolníci Charity z celé Diecéze plzeňské.

Po mši bylo udíleno poděkování třiceti třem pracovníkům a dobrovolníkům za věrnou službu a šíření dobra a lásky v Charitě. V závěru poděkovali charitní pracovníci Mons. Františku Radkovskému, prezidentu Diecézní charity Plzeň, za láskyplnou blízkost, oporu a duchovní doprovázení klientů i pracovníků Charity, Jiřímu Lodrovi, řediteli Diecézní charity Plzeň, za lásku a péči, kterou věnuje svým zaměstnancům a rozkvětu charitních služeb, a v nepřítomnosti také biskupovi plzeňskému, Mons. Tomáši Holubovi, za významnou podporu rozvoje Charity v Diecézi plzeňské.

Pro zúčastněné bylo dále připraveno pohoštění v zázemí Biskupství plzeňského.

Poděkování při příležitosti 26. výročí založení Diecézní charity Plzeň

 1. Ondřej Špendlíček, za skvělé vedení a odborné zajištění občanské poradny DCHP v Chebu a nyní za spolehlivé vedení sociálních služeb v Chebu – patří mu velké poděkování za obětavou podporu všech jeho spolupracovníků.
 2. Klára Zachová, za velmi kvalitní vedení týmu PCU. Klárka je velmi milá a obětavá pracovnice, která je vždy v první řadě pro splnění svých úkolů a její osobní nasazení je příkladné. Je za co děkovat s vděčností.
 3. Tereza Landová – je velká odbornice v našich sociálních službách a vždy dobře ví, jak pomoci druhým, je velmi milá a obětavá a nehledí na čas vykonávání práce, pokud je potřeba, její spolehlivost je důležitá pro plnění úkolů DCHP.
 4. Veronika Lukešová – vede tým Střediska sociální rehabilitace v Plzni a středisko humanitární pomoci. Veronika je na každého milá a svoji schopností získává všechny ostatní pro výsledek služby a pomoci lidem. Patří ti velký dík, Verunko, přejeme ti šťastné chvíle v roli maminky a těšíme se na tvůj návrat mezi tým DCHP, děkujeme velmi za rozvoj potravinové pomoci a systému svozu šatstva.
 5. Lada Vlčková – vedoucí dvou služeb TKS a IC – Lada je základem týmu služby a je velkou stimulací pro společnou podporu kvality výsledku práce. Je velmi obětavá, laskavá a pracovitá, vytváří podporu pro zvelebení prostor společných prostor pro poskytování služby. To je velký dar, děkujeme za obětavou službu.
 6. Zdenka Palacká, vedoucí Charitní pečovatelské služby Blovice a Spálené Poříčí. Byl před ní velký kus potřebné práce – zajištění obnovy týmu a nové dokumentace služby a spousta další práce. Zdenka je vždy kompetentní, milá, pracovitá a ochotná ke změně a inovaci pohledů na službu, je oblíbená a patří jí velký dík.
 7. Marie Sýkorová stála u mnoha zásadních projektů v rámci investic DCHP, ale i v podpoře nových provozních projektů, a to zejména ze zdrojů EU a podpory zdrojů veřejných, státu a dalších donátorů. Marie je velkou oporou týmu a patří jí velký dík.
 8. Soňa Tichá je oporou ekonomického týmu a podílí se na zajištění rozvoje služeb a jejich ekonomickém bezpečí. Je odolná vůči velkým tlakům času i kontrol a má na svém úseku vše v pořádku, nedávno byla pověřena úkolem zástupce vedoucí ekonomického úseku.
 9. Martina Caletková, personální pracovnice DCHP – má na starost velmi složitou agendu a vede ji zodpovědně, neustále se vzdělává a je zásadní oporou v ekonomickém týmu, děkujeme za všechny kontroly s kladným výsledkem, za nasazení a obětavost.
 10. Eva Vyškovská – aktivizační pracovnice a certifikovaná trenérka paměti Domova sv. Alžběty – nesmírně laskavá, vždy připravená potěšit všechny kolem sebe v týmu. Je to velký dar pro kolektiv a pro klienty, kterým pomáhá zajistit bezpečí a kvalitu života v oblasti využití volného času – má na starost prevenci stárnutí a je v tom výborná.
 11. Ladislav Lego – obětavý a pracovitý služebník duchovní služby – tolik pohlazení a povzbuzení zaměstnanců a klientů za mnoho let služby. Děkujeme za to, že se v tobě odráží odlesk života s Bohem. Děkujeme za tvoji věrnou a obětavou službu.
 12. Marie Krondlová, dlouholetá sekretářka a vedoucí kanceláře ředitele, takové to srdce pro mnoho kontaktů. Marie slouží s láskou, nyní v důchodu, ale vždy ochotná pomoci a podpořit náš tým, za tolik dobra a lásky děkujeme právem.
 13. Miloslava Tobrmanová, Charitní pečovatelská služba Blovice, Spálené Poříčí – Miluška je člověk s velkým srdcem, dokáže člověka povzbudit a podržet v náročných situacích. Na 100 % jí můžeme důvěřovat, vždy podá pomocnou ruku. Děkujeme jí za její práci, která je odvedená spolehlivě, jemně a s úctou ke stáří. Vnáší mezi klienty  radost, klid a bezpečí, je spolehlivá, má srdce na dlani pro každého.
 14. Dagmar Řežábková, Domov sv. Alžběty – Prvního října letošního roku uběhlo deset let od doby, kdy Dáša Řežábková nastoupila do Domova sv. Alžběty na pozici pečovatelky. Od té doby vždy pilně a svědomitě plnila všechny své pracovní povinnosti. Pro svoji ochotu, poctivost a nadstandartní pracovitost je oblíbena jak u klientů, o které se stará, tak i u svých kolegů a kolegyň. Děkujeme Dáše Řežábkové za příkladnou službu pro naše klienty a těšíme se na další spolupráci.
 15. Jana Krejčíková, MCHP – administrativní pracovnice MCHP. Paní Krejčíková odpovědně vedla 15 let pokladnu městské charity, archiv, poštu a ostatní administrativní práce. Má přátelskou, nekonfliktní povahu. Ocenění je uděleno při příležitosti odchodu paní Krejčíkové do důchodu dne 31. října 2019.
 16. Džemal Gërbani, MCHP – nastoupil do  městské charity jako animátor na Domově sv. Františka pro bezdomovce, od roku 2006 je vedoucím tohoto azylového domu. Prokazuje dlouhodobě dostatek organizačních schopností, empatie a trpělivosti při práci s náročnou cílovou skupinou klientů.
 17. Miroslav Bořík, MCHP – nastoupil v roce 2001 jako správce Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Plzni-Radobyčicích a na této pozici pracuje dosud. Ocenění je uděleno za dlouholeté svědomité plnění povinností. Provádí drobné opravy a stará se o chod domova.
 18. Šárka Ráthová, OCH Klatovy – U Oblastní charity začala pracovat v roce 2010 jako zdravotní sestra na zkrácený úvazek. Od roku 2013 pracuje na pozici vedoucí pracoviště – vrchní sestra charitní ošetřovatelské služby. Paní Šárka Ráthová je velmi organizačně schopná, je veselá, odborně na vysoké úrovni a nebojí se žádné práce. V pracovním kolektivu je oblíbená, dokáže dávat lidi dohromady, a to i v době, která není pro zdravotní sestry příznivá. Klienti CHOS o Šárce Ráthové říkají, že to je sluníčko. Dlouhodobě je hodnocena jako jedna z nejlepších pracovníků OCH.
 19. Jitka Růžičková, OCH Klatovy – U Oblastní charity Klatovy pracuje od května roku 2007 jako mzdová účetní. Jak se OCH rozšiřovala, přibyla i práce. V současné době vykonává pozici personalistky, mzdové účetní a koordinátorku dobrovolníků. Je velmi pečlivá a důsledná a její přístup k lidem je obdivuhodný, protože je klidná, vnímavá, ochotná pomáhat, a to i nad rámec své profese. Dalším pozitivem paní Jitky Růžičkové je velká záliba a umění fotografovat. Její fotky velmi pěkně vytváří obraz OCH v rámci naší prezentace (výroční zprávy, kalendáře, webové stránky, Facebook, atd). Ocenění jako poděkování si zaslouží.
 20. Pavel Černý, OCH Rokycany – byl naším charitním pracovníkem od roku 1996 a pracoval jako animátor v noclehárně a v azylovém domě. V současné době bohužel bojuje s vážnou nemocí. Patří mu velké díky za obrovskou ochotu a obětavost po celou délku jeho služby.
 21. Eva Horáková, OCH Rokycany – je zodpovědnou a obětavou pečovatelkou v Domově pro seniory sv. Pavla, kde pracuje od roku 2012.
 22. Kristýna Tvrdá, FCH Stříbro – Pracovník v sociálních službách. Kristýna pracuje v domově už od dob studia, kdy sem chodila jako praktikantka. Po nástupu do pracovního poměru si převzala psaní kroniky, podílí se na tvorbě výročních zpráv, každé Vánoce tráví i se svým přítelem společně s klienty na domově. Dobrovolně se také účastní společných akcí.
 23. Kateřina Tůmová, FCH Stříbro – svačinářka a uklízečka, Katka je ten nejhodnější člověk, který se snaží klientům vyhovět absolutně ve všem. Přesto, že to nespadá do její pracovní náplně, pomůže kdykoliv je to třeba, z vlastních zdrojů připravuje různé svačinky, které zpestřují klientům jejich jídelníček.
 24. Zdenka Cuřínová – navržena FCH Stříbro, maminka jedné naší pečovatelky, která se i přes své závažné zdravotní problémy snaží být stále činná a pravidelně vylepšuje jídelníček našich klientů zásobami ze zahrádky nebo nějakou tou dobrotou, kterou upeče. Často si přijde i popovídat a ukrátit tak dlouhou chvíli klientům.
 25. Ludmila Petrašovká, FCH Staňkov, patří jí ocenění za 18 let obětavé práce v Charitě ve službě ředitelky a nyní již emeritní ředitelky. Paní Petrašovská je stále ochotná pomáhat. Její nasazení bylo vždy příkladné a povzbudilo mnoho životních lidí, kteří potřebovali pomoc. Děkujeme také za její dlouhodobou angažovanost v Tříkrálové sbírce.
 26. Jiřina Příbková, FCH Horšovský Týn – Ve FCH dobrovolně pracuje již 15 let. Zaměstnáním speciální pedagog na Základní a odb. škole v Horšovském Týně. Přestože má náročné zaměstnání, dokáže si najít čas i pro aktivity ve FCH. Je jednou z hlavních organizátorek Tříkrálové sbírky, mezigeneračních setkání, koncertů pro farníky a příznivce, malých poutí farnosti v HT atp.
 27. Marie Pešíčková, FCH Dolní Bělá, za obětavou pomoc ve farní charitě.
 28. Páter Ireneusz Figura, FCH Dolní Bělá, za obětavou pomoc pana faráře ve farní charitě a za finanční podporu.
 29. Emilie Průchová, FCH Dolní Bělá, za obětavou pomoc ve farní charitě a finanční podporu.
 30. Marie Sedláčková, FCH Přeštice – Maruška je dlouhodobou koordinátorkou Tříkrálové sbírky, má na kontě spoustu úspěšných ročníků. Ocenění by si ale zasloužila za celkový přínos pro naši charitu, pravidelně navštěvuje nemocné seniory v místním Domě s pečovatelskou službou a dalších zařízeních, dále i v domácnostech, organizuje každoroční slavnostní setkání pro seniory v prostorách místní ZŠ i sportovně zábavné odpoledne pro koledníky TS, je patronkou projektu Adopce na dálku a iniciuje další aktivity farní charity, např. sbírku pro misie, adventní návštěvy seniorů.  Její energie a nadšení  pro dobrovolnickou činnost udržuje naší charitu v kondici a chodu, je doslova duší naší charity.
 31. Zina Vojáčková, FCH Sokolov – je dobrovolnicí, která se již několik let aktivně účastní Tříkrálové sbírky v okrese Sokolov. Stála u zrodu Tříkrálové kavárničky a Tříkrálového obchůdku v Sokolově, kde také pravidelně pomáhá při akcích a chodu těchto charitních projektů.
 32. Jindřich Pfeifer – vedoucí Volnočasových klubů DUHA Domažlice, poděkování za příkladnou službu.
 33. Marie Marčanová, FCH Stráž – poděkování za službu ve FCH, kde svědomitě a obětavě pracuje už téměř 20 let.

Zvláštní poděkování

Mons. Františku Radkovskému, prezidentu Diecézní charity Plzeň a emeritnímu biskupovi plzeňskému, za láskyplnou blízkost, oporu a duchovní doprovázení klientů i pracovníků Charity.
 
Jiřímu Lodrovi, řediteli Diecézní charity Plzeň, za lásku a péči, kterou věnuje svým zaměstnancům a rozkvětu charitních služeb.
 
Mons. Tomáši Holubovi, biskupovi plzeňskému, za významnou podporu rozvoje Charity v Diecézi plzeňské.
 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás