Litanie v čase nakažlivých nemocí

Publikováno
19. 3. 2020
Přinášíme text litanií v čase nakažlivých nemocí. Upraveno pro aktuální potřeby.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.

Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi.

Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

 

Bože svatý, Bože silný, smiluj se nad námi.

Bože, Králi věků nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Bože v radách nevyzpytatelný, smiluj se nad námi.

Bože v soudech nevystižitelný, smiluj se nad námi.

Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, smiluj se nad námi.

Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti, smiluj se nad námi.

Bože, jenž připomínáš v čase nemoci nestálost pozemských věcí, smiluj se nad námi.

Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti, smiluj se nad námi.

Bože, jenž máš sečteny dny našeho života, smiluj se nad námi.

Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší, když nebezpečí bývá nejvyšší, smiluj se nad námi.

Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ, smiluj se nad námi.

Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, soud a věčnost, smiluj se nad námi.

 

Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.

Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.

 

Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane.

Od každého hříchu vysvoboď nás, Pane.

Od nakažlivých nemocí vysvoboď nás, Pane.

Od náhlé a nenadálé smrti vysvoboď nás, Pane.

Od nadměrné úzkostlivosti vysvoboď nás, Pane.

Od opovážlivé lehkomyslnosti vysvoboď nás, Pane.

Od reptání proti prozřetelnosti Boží vysvoboď nás, Pane.

Od věčné smrti vysvoboď nás, Pane.

 

My hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys nám odpustil, prosíme Tě, vyslyš nás.

Aby ses nad námi smiloval, prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys nám dopřál času a milosti k pokání, prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností, prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle, prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys zjednal nemocným potřebné ošetření, prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys udělil nemocným milost svátostí, prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys žehnal snahám lékařů, prosíme Tě, vyslyš nás.

Abys přijal umírající na milost, prosíme Tě, vyslyš nás.

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

 

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otče náš,...

 

ŽALM 6

Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení!

Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem.

Má duše je tolik vyděšená, a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat?

Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň!

Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí vzdá někdo chválu?

Vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem, skrápím slzami své lože.
Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků.

Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti! Hospodin můj hlasitý pláč slyší,

Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.

Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. Pryč odtáhnou v náhlém zahanbení.


Pokořme se pod mocnou ruku Boží v době jeho navštívení, na Pána vložme všechny své starosti, neboť on se o nás stará.

Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli, neboť doufáme v Tebe.

Buď s námi Tvé milosrdenství, pro slávu svého jména nás vysvoboď.

 

Modleme se:

Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, uděl nám, kteří k Tobě přicházíme se srdcem kajícím, svou milost a zbav nás svou mocí panující nakažlivé nemoci.

Pane života a smrti, zachovej nás a vytrhni nás svou mocí z každého nebezpečí.  Osvěť lékaře, aby nemoc přesně poznali a nemocným věnovali veškerou péči.  Požehnej léky, aby měly žádoucí účinek a nemocným sloužily k uzdravení.  Kéž nás tento čas povzbudí k obrácení  a žití evangelia. Do Tvých rukou poroučíme své tělo i duši.

Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás