Aktualizované slovo biskupa Tomáše k nouzovému stavu

Publikováno
12. 3. 2020
Přinášíme vám aktualizované slovo biskupa Tomáše všem věřícím plzeňské diecéze v mimořádné situaci nouzového stavu. Aktualizováno k 16. březnu.

Milé sestry, milí bratři,

má výzva z 12. března již opět není v překotném vývoji událostí aktuální. V této chvíli se plně ztotožňuji se slovy Mons. Jana Graubnera, která dnes  v reakci na  vývoj událostí zveřejnil jménem všech biskupů Čecha Moravy. Odkaz zde. Prosím, pozorně si je přečtěte a s důvěrou v Boží pomoc se je všichni snažme naplňovat.

Nyní promýšlím a promodluji  mimořádný pastýřský list, kterým bych Vás všechny, sestry a bratři, chtěl oslovit na následující 4. neděli postní. Rád bych v něm celou současnou situaci zasadil do širšího duchovního kontextu. 

Sestry a bratři, modlím se za Vás za všechny! Dnes jsem zaslal všem kněžím naší diecéze podněty pro jejich službu za stávajících podmínek a vyzývám je, aby se s Vámi ve Vašich farnostech spojili telefonem, mailem či jinými prostředky sociálních sítí. Aby se s Vámi takto modlili, naslouchali Vám a žehnali.


Ozvěte se jim proto, prosím, se svými kontakty, aby tato komunikace ve farnostech mohla být co nejširší.
Nebojme se, věříme v Pána, který přemohl svět!

Váš biskup
+ Tomáš

--------------------------------------

Slovo z 12. března:

Milé sestry a milí bratři,

v návaznosti na vládní vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se šířením koronaviru a také na prohlášení českých a moravských biskupů ze dne 12. 3. 2020 bych rád upřesnil některé praktické kroky pro naši plzeňskou diecézi.

Po dobu nouzového stavu jsou zrušeny všechny veřejné bohoslužby a další duchovní akce na území naší diecéze.

Pro všechny věřící uděluji dispens od účasti na bohoslužbách po celou dobu nouzového stavu.

Bohoslužby je možné sledovat přes sdělovací prostředky (rozhlas, televize, internetové vysílání).

Kněží budou sloužit mše svaté bez účasti lidu.

Podle možností jednotlivých farností ať je v určitou dobu otevřen kostel pro osobní modlitbu, zvláště v neděli. Prosím o ochotnou spolupráci laiků na zabezpečení kostela.

Udílení svátostí, zvláště svátosti smíření a přijímání eucharistie, ať je nabídnuto jednotlivě a po domluvě. Do této služby ať se zapojí akolyté i mimořádní služebníci pro přinášení eucharistie.

Pro malé skupinky věřících je možné sloužit mši svatou v kostele, na faře či v rodině, ale vždy po domluvě a neveřejně.

Výjimkou jsou pohřební obřady, kde je dovolený veřejný obřad za účasti více než 30 osob.

Informace k prožívání Svatého týdne, který také časové spadá do těchto opatření, vám sdělím později.

Znovu chci zopakovat, že slova našeho Pána Ježíše Krista „Nebojte se, já jsem přemohl svět“ jsou právě v těchto dnech velmi aktuální. Buďme lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí i pro druhé.

Prosme Matku Boží, aby jako Uzdravení nemocných a Pomocnice křesťanů stála při nás v těchto chvílích, a modleme se za sebe navzájem.

Využijme tuto mimořádnou situaci pro podporu a oživení domácí církve. Scházejme se k rodinnému slavení neděle, společně se modleme a společně naslouchejme Božímu slovu. Vytvořme malé modlitební společenství pro vzájemnou podporu ve víře a naději.

Sestry a bratři, modlím se za Vás a žehnám Vám!

 

 

biskup Tomáš

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás