Pastorační pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb

Publikováno
20. 4. 2020
Od 24. 4. 2020 je z rozhodnutí vlády ČR možnost konání bohoslužeb s maximální účastí 15 osob (mimo osobu celebranta), a to za následujících podmínek:

Všeobecná pravidla stanovená ministrem zdravotnictví ČR

 1. V prostoru kostela musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny, domácnosti).
 2. Účastníci si před vstupem do chrámového prostoru povinně vydezinfikují ruce.
 3. Všichni účastníci bohoslužeb, včetně celebranta, event. koncelebrantů, mají nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest (ústa, nos), resp. roušku-ústenku, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.
 4. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady.
 5. Celebrant si dezinfikuje ruce před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm, rovněž tak i ti, kdo jsou pověřeni Eucharistii podávat.
 6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.
 7. Chrámový prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče.
 8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 9. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty, stejně tak pro svátost smíření.
 10. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí.
 11. Kostely mimo bohoslužby zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 12. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

Rozhodnutí diecézního biskupa o praktických pravidlech platných pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb v plzeňské diecézi

 1. Nadále platí dispens diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line. Tuto možnost je vhodné upřednostnit u ohrožených skupin věřících.
 2. Pro fyzickou účast na bohoslužbách bude věřícím nabídnut rezervační systém, vždy platný na jeden týden s možností rezervace telefonicky či internetově dle rozhodnutí duchovního správce. Je zodpovědností duchovního správce stanovit pro rezervaci  konkrétní čas (např.  pátek a sobota od 14 do 16 hodin). Pro každého věřícího je možné si zarezervovat pouze 1 bohoslužbu za týden.
 3. Z důvodu omezeného počtu povolených účastníků bohoslužeb diecézní biskup uděluje všem kněžím právo binace pro všední dny a kvadrinace pro neděle.
 4. Rozhodnutím diecézního biskupa splňuje každá bohoslužba v týdnu nedělní povinnost účasti na mši svaté.
 5. Duchovní správci oznámí věřícím všemi dostupnými komunikačními prostředky časy všech bohoslužeb během týdne.
 6. Účast věřících na bohoslužbě je možná pouze na základě kontroly dle seznamu rezervace při vstupu do kostela. Je třeba vybrat pro kontrolu zodpovědnou osobu, která bude schopná taktně ale důsledně odmítnout vstup nezaregistrovaným věřícím.
 7. V kostele duchovní správce zajistí jasně označená místa pro věřící při dodržení 2metrové vzdálenosti. (Označovat místa je možno pouze v každé druhé lavici).
 8. Diecézní biskup stanovuje, že Eucharistie se při bohoslužbách podává pouze na ruku. Jen ve výjimečných případech spojených s nepřekonatelnou výhradou svědomí přijímajícího může duchovní správce podat Eucharistii věřícímu na jeho výslovnou žádost do úst, a to po skončení bohoslužby.
 9. Je vhodné obnovit možnosti přijetí svátosti smíření pro věřící při důsledném dodržení hygienických pravidel stanovených vládou. Z tohoto důvodu diecézní biskup uděluje dovolení slavit svátost smíření i na jiných než obvyklých místech pro zajištění požadovaných hygienických pravidel.
 10. Pro menší a rodinná společenství věřících může duchovní správce dohodnout jejich účast na bohoslužbě bez rezervace, a to na základě osobní komunikace.
 11. Je třeba se řídit všemi pravidly vydanými vládou a ČBK, viz výše body 1–12.
 12. V případě, že budou doposud pouze nezávazně oznámená následná rozšíření povoleného počtu účastníků bohoslužeb oficiálně potvrzena vládou, výše zmíněná pravidla platí i pro navýšený počet účastníků bohoslužeb.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás