Charita

Začala Tříkrálová sbírka. Je novoroční nadějí pro potřebné.

Publikováno
3. 1. 2023
Charita
Zpívání koled, žehnání domácnostem, tři králové, kteří přinášejí radostnou novinu o narození Spasitele, a dary na podporu charitní pomoci lidem v nouzi, ohroženým sociálním vyloučením. To vše charakterizuje největší pravidelnou celonárodní Tříkrálovou sbírku, která na začátku ledna proběhne ve svém 23. ročníku. Tříkrálové skupinky budou koledovat ve dnech 1.–15. ledna 2023. Na starý kolednický zvyk navázala od roku 2001 Charita Česká republika a v Diecézi plzeňské (Plzeňský a Karlovarský kraj) se loni vykoledovalo přes 6 milionů korun. Budou lidé s dobrým srdcem stejně štědří i letos?

Tisková zpráva, Plzeň, 2. 1. 2023

Komu Tříkrálová sbírka pomáhá?

Charity, pro něž je Tříkrálová sbírka důležitým zdrojem, pomáhají seniorům s omezenou soběstačností, duševně i fyzicky handicapovaným lidem, chronicky nemocným, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni, lidem v krizových situacích během havárií a živelných pohrom, obětem domácího násilí, uprchlíkům a cizincům v těžké situaci, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a všem, kteří si sami pomoci nemohou a pomoc potřebují. Část vykoledovaných peněz jde na přímou pomoc potřebným lidem ve farnostech nebo na podporu dětí ze sociálně slabých rodin ve školách.

Před začátkem sbírky schvaluje diecézní komise Tříkrálové sbírky charitám a dalším koledujícím organizacím záměry pomoci. Předsedou komise je emeritní biskup plzeňský a současný prezident Diecézní charity Plzeň Mons. František Radkovský. Záměrů pomoci bývá každý rok 50–60 a jsou před zahájením sbírky zveřejněny na www.trikralovasbirka.cz a webu diecézní charity.

Například v Plzni se koleduje na podporu sociálních služeb Městské charity Plzeň. Peníze budou využity na pomoc matkám, jejich dětem a těhotným ženám, které našly útočiště v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Dále na sociální práci v Domově sv. Františka, což je azylový dům, vybavený i noclehárnou, nízkoprahovým zařízením a terénním programem na pomoc lidem bez domova. Příspěvek z Tříkrálové sbírky obdrží také charitní služba Tísňová péče. Z plzeňské koledy jsou dále podporovány děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ve farnostech vikariátu Plzeň-Město, jde například o zaplacení kroužků a školních výletů, jichž by se děti jinak nemohly zúčastnit, může však jít i o potravinovou pomoc.

Farní charita Karlovy Vary využije svůj podíl z koledy na pořízení nové kuchyňské linky se spotřebiči pro klienty Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Farní charita Cheb zase využije koledu na provoz Dobrovolnického centra, podporu sociálních služeb pro lidi bez přístřeší provozovaných zde diecézní charitou, podporu Hospice Sv. Jiří o. p. s. a na pomoc dvěma lidem se vzácným genetickým onemocněním. Římskokatolická farnost Dýšina využije peníze ve spolupráci se školami na území farnosti na podporu dětí ze sociálně slabých poměrů, na zajištění školních pomůcek, úhrady dětských táborů a také na podporu bydlení sociálně slabých rodin. Ve prospěch sociálně znevýhodněných dětí a dětí s různými stupni zdravotního nebo mentálního postižení bude koledovat také například SŠ a ZŠ Jesenice.

Jak přispět?

Tři králové budou koledovat ve dnech 1.–15. ledna 2023 a přispět je možné přímo do kasičky s logem Charity Česká republika, kterou ponese jeden z koledníků. Ve stejném termínu budou rozmístěny také statické pokladničky na veřejných místech. Do konce ledna bude ještě možnost přispět bezhotovostně, variabilní symboly koledujících organizací a QR kódy vypisuje Diecézní charita Plzeň na svých webových stránkách. On-line koleda na www.trikralovasbirka.cz umožňuje přispívat koledující organizaci v místě bydliště podle zadání PSČ a běží celoročně s uzávěrkou vždy k 30. dubnu.

Jak se koleda rozděluje?

65 % vybraných prostředků se vrací místním charitám a dalším koledujícím organizacím, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na podporu sociálních služeb a projektů diecézní charity (pomáhající ve dvou krajích), 10 % připadá na rozvojové projekty v zahraničí (v našem případě jde zejména o podporu vzdělávání dětí z nejchudších rodin v Jižní Americe), 5 % připadá na projekty a služby Charity Česká republika a 5 % jsou zákonné režie sbírky.

Kolik pomoc potřebným stojí?

Diecézní charita Plzeň sama provozuje 19 registrovaných sociálních služeb, ale věnuje se i dalším projektům a možnostem pomoci. Metodicky zastřešuje činnost dalších charit na území diecéze, jejíž rozloha přibližně kopíruje Plzeňský a Karlovarský kraj. V úhrnu zde Charita zajišťuje přes 52 registrovaných sociálních služeb a mnoho dalších pomáhajících aktivit pro různé cílové skupiny obyvatel. V Charitě na tomto území pracuje přes 750 zaměstnanců, kteří v roce 2021 pomohli téměř 13 700 lidem, řadě z nich opakovaně nebo dlouhodobě. Náklady na pomoc činily téměř 370 milionů korun. Je v nich započítán například provoz azylových domů, domovů pro seniory, stacionářů a dílen pro handicapované, náklady na užívání charitních vozidel nebo mzdy zaměstnanců. Část nákladů připadla i na ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky pořizované kvůli probíhající pandemii covidu-19. Koleda z Tříkrálové sbírky přitom činila 2,5 milionu korun. Charita, jež je neziskovou organizací, závislou na dotacích a darech, je vděčna za každou vykoledovanou korunu, již může na pomoc potřebným uplatnit. I za rok 2022 přesáhnou náklady na charitní pomoc v diecézi hranici 300 milionů korun, tříkrálová koleda z ledna 2022 napomohla k jejich pokrytí 6 miliony korun. Podrobné ekonomické ukazatele zveřejňují charity ve svých výročních zprávách.

Kriste, požehnej tomuto domu

Tříkrálová sbírka není jen jednou z řady sbírek, do nichž dnes mohou lidé přispívat. Dobrý pocit z daru věnovaného na pomoc lidem, je pro toho, kdo dar dává, jen jedním z přínosů. Sbírka má kořeny v lidové tradici a dárcům, za nimiž koledníci přicházejí, přináší něco neobyčejného. Je to jednak často mezigenerační setkání, kdy koledníčci ve věku vnoučat navštěvují seniory, jimž dětský zpěv vykouzlí úsměv na tváři. Je to ale i požehnání domu nebo domácnosti dárce. K+M+B nejsou totiž jen iniciály králů Kašpara, Melichara a Baltazara, ale také první písmena latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat,“ neboli: „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Nápis K+M+B 2023 koledníci píší svěcenými křídami.

Tříkrálové akce v krajských městech

K Tříkrálové sbírce se tradičně váže celá řada akcí. V obcích a městech jsou pořádána slavnostní zahájení spojená s žehnáním koledníkům a svěcení kříd, jimiž píší iniciály K+M+B a letopočet na vrata, brány či futra domovů. Konají se také tříkrálové koncerty, které přinášejí hudební zážitek a zároveň napomáhají dobrému výtěžku sbírky.

V krajských městech naší diecéze bude Tříkrálová sbírka slavnostně zahájena shodně 3. ledna. Dopoledne v Karlových Varech za účasti biskupa Františka Radkovského, hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové. Od 10 hodin půjde kolednický průvod z magistrátu k poště, kde proběhnou proslovy a žehnání koledníkům. Odpoledne se od 16. hodiny uskuteční tradiční zahájení v mázhauzu plzeňské radnice za účasti otce biskupa Tomáše Holuba. Po něm převeze koňský povoz koledníky ke katedrále. Zde se odehraje vánoční příběh ztvárněný Staroplzeneckým živým Betlémem a koledníci obdrží požehnání.

V obou krajských městech jsou potvrzeny také koledy Kraje + Města + Biskupství. V Karlových Varech bude s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem a primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou koledovat 4. ledna biskup Tomáš Holub. Harmonogram společného koledování bude ještě upřesněn.

Přímo na svátek Tří králů, 6. ledna, bude biskup Tomáš Holub koledovat v Plzni s primátorem Romanem Zarzyckým a hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem. Plzeňští tři králové se v 9 hodin sejdou s Radou Plzeňského kraje na Úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici. V této ulici pak navštíví také úřady Magistrátu města Plzně, následně se přesunou do budovy Biskupství plzeňského na náměstí Republiky 35. Setkání s Radou města Plzně na radnici je plánováno po 10. hodině. Posléze koledníci Kraje + Města + Biskupství navštíví sociální odbor v Martinské ulici a pobočku ČSOB na Americké třídě. Další část koledy bude řešena speciálně vypraveným autobusem, který tři krále  zaveze na Západočeskou univerzitu, do Škody Transportation a nakonec do Plzeňského Prazdroje.

Pozvání k Tříkrálové sbírce od ředitele Diecézní charity Plzeň

Tříkrálová sbírka v roce 2023 je jejím 23. ročníkem a já se mohu s velkou vděčností ohlédnout za velkým dílem, které je výsledkem skvělé aktivity koordinátorů sbírky, vedoucích skupinek a úžasných příběhů vás dárců. Je toho tolik, za co jsem vděčný i jako koledník. Je moc důležité prožívat společná setkání v rodinách, kde za ta léta můžeme komunikovat mnoho proměn, radostí a starostí. Je krásná chvíle zpívat koledu, přinášet radostnou zvěst o narození Krista. Každý rok můžeme požehnanou křídou přinášet do domovů požehnání a je skvělé, že mnoho lidí svědčí o radosti potkávat denně nápis K+M+B a letopočet. Děkujeme za dary na službu Charity a budu vděčný, pokud zavítáte na naše stránky www.dchp.cz a najdete zde odkazy na naši společnou službu a na stránky našich Charit v diecézi. I toto je velká služba – prostřednictvím informací o Tříkrálové sbírce se šíří velmi důležitě informace o službách Charity, a tak se informace šíří dostupnou cestou mezi lidmi a to je důležité ve chvíli, kdy někdo potřebuje pomoc. Děkuji vám všem, že můžeme jít společnou cestou za pomocí pro lidi, kteří pomoc potřebují.
Jiří Lodr

 

 

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás