„Myšlenka na Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu mě uchvátila asi před deseti lety.“

Publikováno
22. 1. 2024
Církevní školství
Nabízíme rozhovor s Evou Zábrodskou, zakladatelkou a ředitelkou křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Plzni.

Před pěti lety byla v Plzni na Jiráskově náměstí založena Křesťanská pedagogicko-psycho- logická poradna. Můžete čtenářům přiblížit, čemu se poradna věnuje?

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň je školské poradenské zařízení, které je zapsáno v rejstříku škol a školských zařízení. Z toho vyplývají zákonné povinnosti, které musí poradna naplňovat. Mezi nejzásadnější činnost poradny patří diagnostika výukových a výchovných obtíží u dětí od tří let do ukončení vyšší odborné školy. Poradna se tedy věnuje nejčastěji diagnostice specifických poruch učení a diagnostice poruch pozornosti a aktivity.

Kromě těchto stěžejních diagnóz se do naší poradenské péče dostanou také děti, u kterých zjišťujeme úroveň školní zralosti, děti vycházející z odlišného sociokulturního prostředí, děti s od- lišným mateřským jazykem, děti s výchovnými obtížemi, děti mimořádně nadané, děti v systému individuálního vzdělávání (výuka v domácím prostředí) a v současné době často děti a do- spívající s psychickými obtížemi. Všem těmto klientům, pokud se u nich objevují speciální vzdělávací potřeby, nastavujeme společně se školou a rodinou tzv. podpůrná opatření do výuky.

Mezi oblíbená vyšetření také patří volba profesní orientace. Jedná se o vyšetření, která tradičně realizujeme na našich kmenových církevních školách. Jde o poradenský proces opřený o vy- šetření žáka v osmé/deváté třídě a konzultaci mezi jím, rodinou a školou. Na základě této konzultace pak pomůžeme rozklíčovat obor, který by mohl žáka do budoucna zaujmout a popř. se v něm dále profesně realizovat. Službu samozřejmě nabízíme i všem těm, kteří o ni projeví zájem.

Všechna vyšetření provádí odborníci v magisterském oboru psychologie a speciální peda- gogiky. V týmu pak dále pracuje ještě metodik prevence. Nepostradatelná je pro poradnu administrativní pracovnice, osobně ji nazývám srdcem poradny, to je žena, která má na svých bedrech celou poradnu se všemi spisy, dopisy, lejstry, a zvláště prvotní komunikaci s rodiči nebo učiteli.

Velice oblíbené jsou přednášky v mateřských školách na téma Úroveň školní zralosti u před- školního dítěte. Zájem o naši poradnu projevila i Pedagogická fakulta ZČU, jejíž posluchači k nám docházejí na pravidelné praxe.

Kdo patří mezi její nejčastější klienty?

Mezi největší skupinu klientů patří děti na prvním stupni základní školy. Žáci na druhém stupni základní školy pak nejčastěji přicházejí na kontrolní vyšetření, která jsou v intervalu dvou až čtyř let. Poté jsou to již zmiňovaní předškoláci a aktuálně velká skupina středoškoláků, které provádíme až k maturitní zkoušce.

Častější jsou nyní také žádosti o individuální vzdělávání, které od covidového období pomalu narůstají. Jedná se o rodiny, které se po zralé úvaze rozhodnou vyučovat dítě doma nebo v nějaké „domoškolácké“ skupině. Jsou to rodiče, často erudovaní v procesu vzdělávání, kteří vědí, podle jakých metod chtějí děti vést, podle jakých učebnic chtějí postupovat atd.

Někdy o naše služby žádají rodiče dětí s logopedickými vadami, s Aspergerovým syndromem, zrakovým nebo sluchovým postižením atd. Tyto rodiče primárně doporučujeme do specializovaných poraden či do speciálně pedagogických center.

V jakých případech mohou lidé poradnu oslovit?

Do poradny přicházejí rodiče dětí, které mají obtíže ve školních dovednostech, ve čtení, psaní, počítání. Rodiče dětí méně pozorných, neklidných. Oslovit nás mohou rodiče dětí školou povinných, v případě, že nemůžeme naplnit jejich žádost, vždy je vybavíme konkrétními kontakty.

Kdo stojí za vznikem a fungováním poradny? Proč je poradna v naší diecézi tak zásadní a důležitá?

Myšlenka na Křesťanskou PPP v Plzni mě uchvátila asi před deseti lety, když jsem si četla články v Katolickém týdeníku, kde čas od času odpovídaly kolegyně z Křesťanské PPP v Praze. Konkrétně pak Ivana Bernardová – zakladatel- ka poradny v Praze a její dlouholetá ředitelka a Marie Mesanyová – současná ředitelka pražské poradny. Svěřila jsem se s touto myšlenkou Janě Černíkové, tehdy ještě paní ředitelce Cír- kevní střední školy ve Spáleném Poříčí, a ta mi pomohla myšlenku rozvést. V roce 2017 jsem rok pracovala právě v pražské poradně, čerpala informace, pročítala dokumenty, učila se, jak poradnu vést a zároveň paralelně vyšetřovala klienty.

S celou myšlenkou na poradenské dílo jsem společně s Ivanou Bernardovou a kolegyní Kateřinou Zíkovou seznámila pana biskupa Holuba. Ten nás vyslechl, nápad se mu zalíbil, zaštítil jej a se slovy „pusťte se do práce“ jsme zakládací listinu podepisovali na svátek sv. Jana Nepomuckého 16. května 2017. Po zajištění prostor v klášteře Dominikánů na Slovanech a nutných, často obtížně dosažitelných razítek, jsme slavnostně v září 2018 otevřeli naši malou poradnu.

Poradna primárně poskytuje služby církevním školám v Plzeňské diecézi (Církevní gymnázium, Církevní základní a střední škola, Mateřská škola kard. Berana) ale i v Diecézi českobudějovické a Diecézi litoměřické, tzn. pravidelně každý měsíc, někdy i vícekrát za měsíc kolegyně dojíždějí na Biskupské gymnázium a základní školu v Bohosudově i do Českých Budějovic. Samozřejmostí jsou výjezdy i do Církevní mateřské školy v Bohosudově a do Církevní mateřské školy u sv. Josefa v Českých Budějo- vicích. V Ústí nad Labem pečujeme o Základní školu Karmel.

Co se za dobu fungování poradny podařilo a co poradnu čeká za výzvy v roce 2024?

Mám-li zhodnotit pětileté období fungování poradny, tak se usmívám, raduji a denně děkuji našemu Šéfovi. I přes pravidelný přísun drobných překážek, neočekávaných situací, různých kontrol atd. vnímám poradnu jako funkční díl v systému celého školství. Ostatní hodnocení předávám našemu zřizovateli, našim klientům, našim výchovným poradcům, našim učitelům.

Poradna v září 2018 začínala v počtu tří zaměstnanců, nyní po pěti letech je odborných zaměstnanců osm. V září 2021 jsme rozšířili poradnu o dvě větší kanceláře.

Výzvou na rok 2024 je pro poradnu Motto: „Nablízku každému přicházejícímu člověku.“ Heslo, které si chceme denně připomínat.

Chtěla byste ještě na závěr rozhovoru něco dodat?

Chci vyjádřit velký dík panu biskupovi, který za poradnou vždy stál, pravidelně ji podporuje a také oceňuje její služby na veřejnosti.

Děkuji všem ředitelům, učitelům, školním psychologům, školním speciálním pedagogům,
asistentům pedagoga za příkladnou spolupráci, za časté příklady dobré praxe. Děkuji drahým kolegyním z poradny Kateřině Zíkové, Markétě Čadové, Kamile Kotišové, Kateřině Fajtové, Vlaďce Smítkové, Tereze Šleisové a Lence Hirtové za jejich profesionální a nesmírně lidský přístup ke každému dítěti. Děkuji mé vlastní rodině, mému muži Martinovi, mým dcerám a mé mamince za to, že při mně vždy stáli. Děkuji všem rodičům, maminkám a tatínkům, kteří využili naše poradenské služby.

Především děkuji naším klientům, dětem, žákům, studentům, kteří s námi v poradně tráví často dlouhé hodiny. Děkuji jim za trefné otázky, otevřenou mysl a ochotu spolupracovat.

Radost z narození Ježíše ať nás provází celým následujícím rokem 2024.

 

Rozhovor vyšel ve Zpravodaji plzeńské diecéze 1/24. Připravila ho Hana Zemenová

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás