Co na to Písmo | Já, Hospodin jsem tě vyvedl

Publikováno
15. 5. 2024
Přečtěte si zamyšlení P. Pavla Větrovce nad konkrétním úryvkem Písma, které vychází každý měsíc ve Zpravodaji plzeňské diecéze.

Otázka pro Vás je nelehká a zásadní. Stalo se Vám někdy, že jste zažili hřejivý pocit z nějaké osoby nebo události a měli jste za to, že zůstanete navždy věrní této zkušenosti a v průběhu času jste pak zapochybovali, zda to má pro Vás až tak zásadní dopad? Třeba pod tíhou okolností a nových požadavků může člověk „pozapomenout“ nebo i zradit. V takové situaci se hodí jistá pravidla, slova, dohoda, úmluva, která pomůže se vrátit k hodnotám.

Posledně jsme viděli drama první části Exodu, situaci útlaku Izraele v Egyptě, nástup Mojžíše, konfrontaci Hospodina s faraonem až po slavné vítězství ve vodách Rákosového moře. Popisujeme historickou zkratku, jak ji zachycuje dikce Písma v duchovním klíči, nikoliv historické rekonstrukce událostí. Po osvobození z otroctví stojí Izrael na břehu Rákosového moře jako početný a svobodný lid, před kterým stojí v zásadě dva úkoly:

  1. Je-li Hospodin skutečným Pánem situace, je třeba mu náležitě sloužit a uzavřít s Ním smlouvu.
  2. Je třeba dojít do určené vlasti Izraele. Tím je dán obsah zbytku Tóry (Pentateuchu), druhý úkol s přesahem do knihy Jozue.

Od východního břehu Rákosového moře postupuje lid Izraele k hoře Sinaj (v jiné tradici Oreb, Choreb i Chorebu), cestou Hospodin dává lidu vodu ze skály, manu i křepelky, vítězství nad Amalečany, kde přichází na scénu jako vojevůdce Efraimita Jozue i síla Mojžíšovy modlitby. Po přípravách konečně vystoupí Mojžíš zprostřed bázlivého lidu uzavřít smlouvu s Hospodinem na horu. Smlouva představuje jako partnera lidu Hospodina, Osvoboditele z Egypta jako toho, kdo smí jednostranně vyhlásit zásadní podmínky života s Ním v etickém Desateru (Ex 20,1–17). Smlouva Desatera je vyhlášena jednoznačně, druhou stranou je Hospodinův lid. Přikázání navazují ve smyslu uznání poznaného, základem Zákona je žitá zkušenost s Hospodinem a zásadní události v ní. Z toho vyplývá, že Hospodin je jediný Bůh trestající v přirozeném řádu (tři i čtyři pokolení), ale odměňující božsky (pro tisíc pokolení), je tajemný, nezobrazitelný, jeho Jméno se má uctívat, ne zneužívat a den odpočinku je i dnes setkání s oživujícím Pánem ve shromáždění jeho lidu. Ve vztahu k bližnímu i k sobě má člověk chránit život jako cenný přirozený dar, a to v jeho předávání a kultivaci – rodiče jsou v tom Božím nástrojem, v jeho průběhu i výlučnosti partnerů, v jeho zajištění materiálního i duševního vlastnictví. Zvláštní respekt patří svědectví vydáveném řečí a vůči poměrům a majetku bližního. Detaily výkladu jsou předmětem studia morální teologie, v podstatě jde o pomoc při udržení se na stezce života, záchrany i svobody.

Desatero má i druhou mírně odlišnou verzi v Dt 5,6–21. Rozdíl je např. ve zdůvodnění svátečního klidu nebo v uspořádání posledního verše (Ex 20,17 a Dt 5,21). Kromě dvou verzí Desatera se legislativě věnují také tři kodexy – smlouvy (Ex 20 – 23*), deuteronomický (Dt 12 – 26) a svatosti  (Lv 17 – 26); dále podrobné liturgické předpisy (např. Ex 25 – 31; 35 – 40, Lv 1 – 10*) a dílčí legislativa napříč knihami Leviticus, Numeri i Deuteronomium. S tím je spojena otázka, proč tolik opakování, máme-li téhož Hospodina, stejného Mojžíše i identický národ Izraele? Odpověď je v zásadě ve skutečnosti, že knihy Zákona byly redigovány postupně v průběhu staletí a uspořádání látky se přizpůsobovalo aktuální situaci adresátů, která se proměňovala. Rozdíly jsou obsahově nepodstatné a doplňující se povahy.

 


Mnohem zásadnější je věrnost každého z nás vůči tomu, co jsme prožili a poznali jako pravdivé. Zákon pak pomáhá, abychom se neodchýlili od toho, co si přeje náš Pán. Kéž se to daří nám všem!

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás