Křížová cesta za Ukrajinu

Publikováno
11. 4. 2022
Na závěr postní doby vám nabízíme křížovou cestu za Ukrajinu, kterou připravila Ludmila Kučerová.

ÚVOD
Pane Ježíši, stojíme tu před Tebou, s Tebou a v Tobě. Můžeme Tě nazývat svým bratrem. A Tvého Otce svým Otcem. A to jen proto, žes nás svou smrtí a svým vzkříšením vysvobodil z moci zla. Chceme Ti za to děkovat a přemýšlet o tom, že právě tak, jako nyní budeme procházet Tvým utrpením a budeme svědky Tvé smrti, tak Ty jsi s námi, s každým člověkem na celém světě, každou minutu v jeho utrpení, v jeho umírání, v jeho smrti. I když nás hrůzy zla mohou ochromit, zastrašit, odradit, nic to nemění na Tvé přítomnosti mezi námi. Jsi tu pro nás, aby už nikdy nikdo nebyl sám, i kdyby se hroutily naše plány, naše města, naše životy, i třeba celý svět. Jsi to Ty, který přemohl zlo z lásky k nám.  Děkujeme!

1. zastavení SOUD
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti - neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

24. února 2022 vydal ruský diktátor rozkaz k invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Její uchvácení už plánoval dlouho. Připravoval si ospravedlnění pomluvami. Prý jsou Ukrajinci fašisté, ubližují Rusům žijícím na jejich území. Je třeba provést speciální operaci. Touto lží vymývá mozky ruskému národu a myje si ruce jako Pilát. Opravdu, možná už za nic nemůže, už je tak zapleten v moci zla, že z něj nemůže uniknout. Touží po stále větší moci, po větším bohatství, po penězích. Vždyť kvůli třiceti stříbrným zradil i Jidáš Ježíše. Nakonec se zděsil, co to provedl, šel a oběsil se.

Pane Ježíši, prosíme Tě za duše, které se nechávají strhnout názory davu, abys je přivedl k poznání pravdy, kterou ke své škodě nemají zájem hledat. Podobně k ní veď i ty, kteří si myslí, že mají moc, a nám všem pomáhej, abychom ze svého života vykořenili pýchu, sobectví a pomluvy i omluvy vlastních chyb.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 

2. zastavení PŘIJETÍ KŘÍŽE
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti - neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

24. února zazněly na Ukrajině první výstřely. Šok pro celý civilizovaný svět. Ale Ukrajinci přijímají situaci právě tak, jako Tys přijal kříž. Nevzdávají se. Přijímají situaci a bojují, v čele se svým prezidentem. Odvaha nést kříž, odvaha bojovat proti zlu až do spravedlivého vítězství naplnila srdce Ukrajinců.  

Pane Ježíši, prosíme Tě za duše, které nevidí smysl kříže, i za sebe samé, abychom si byli vědomí toho, že každé utrpení může mít výkupnou cenu, pokud je přijímané a nesené ve spojení s Tebou. Dej, ať vždy poznáváme v kříži zdroj milosti. Prosíme, naplň srdce Ukrajinců odvahou, aby došli po Tvém vzoru až k vítěznému konci.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 

3. zastavení 1. PÁD
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti - neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

1100 raket dopadlo za měsíc války na Ukrajinu. To je víc, než za 10 let války spadlo na Sýrii. Ukrajinci vyšli s odhodláním, ale hned v prvních dnech už jsou tu první mrtví – vojáci i civilisté. Zlo běsní, snaží se Ukrajinu srazit. Ano, srazilo Ukrajinu na kolena, ovšem na kolena modliteb. Ukrajinci se modlí v krytech celé noci. Vojáci se modlí v zákopech, slibují věrnost. Láska Ježíšova Srdce je silnější než zlo, které se zdá neúnosné. Posilňuje víru, že u Boha je možné všechno.

Prosíme, Pane Ježíši, vyslyš prosby ukrajinského národa.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 

4. zastavení MATKA
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a dobrořečíme Ti - neboť skrze svůj kříž jsi vykoupil svět.

Více než 120 dětí bylo za měsíc války zabito na Ukrajině. Jen matky, které držely v náručí své mrtvé dítě, ví, jaká je to bolest. Ano, duší proniká meč. A tato rána se nedá zahojit.

Pane Ježíši, prosíme, vstup touto ranou do srdcí matek plačících nad smrtí svých dětí a naplň je svou pokojnou láskou.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 

5. zastavení ŠIMON CYRÉNSKÝ
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti - neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Obrovskou vlnu solidarity, kterou probudila zpráva o ruské agresi na Ukrajině v srdcích českých občanů, můžeme nazvat zázrakem. Vždyť je to jen pár let, co předvolební plakáty hlásaly, že politici zabrání vstupu běženců do naší země, a také se o to při svém vládnutí usilovně snažili; a český národ je podporoval, bál se uprchlíků, bál se, že by se musel rozdělit o své pohodlí. A to je paradox této ukrajinské války, že rozpoutané zlo vzbuzuje soucit s trpícími. Válka je příliš blízko, příliš živá, šokující. Je dobře, že v reakci na tento šok se probouzí v srdcích lidí solidarita.

Pane Ježíši, děkujeme, že tímto umožňuješ vstup do svého království tolika lidem, kteří v tomto čase pomáhají v naší republice potřebným. Vždyť jsi slíbil, že čímkoliv pomůžeme druhému, pomáháme tím Tobě. Díky, že se český národ učí sloužit.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 

6. zastavení VERONIKA
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti - neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Chceme vzpomenout nejen na všechny humanitární organizace, ale i na všechny dobrovolníky, kteří s láskou působí na Ukrajině. To jsou „Veroniky“ dnešních dní, které přicházejí ulehčit trpícím. Myslíme na sestry a lékaře v ukrajinských nemocnicích, kteří ošetřují raněné, i když se zdi nemocnice chvějí od nedalekých výbuchů. Docházejí léky, obvazový materiál.

Pane Ježíši, svěřujeme Ti i všechny zahraniční aktivity farmaceutických firem, které se snaží léky do válkou postižených míst dopravit, drž nad nimi ochrannou ruku, aby potřebné léky doputovaly na místo.

Pane Ježíši, prosíme, vtiskni všem pomáhajícím svůj obraz do srdcí tak, jako jsi jej vtiskl do Veroničiny roušky. Vždyť jsi přeci řekl: „Cokoliv jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších, pro mě jste udělali.“

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 

7. zastavení DRUHÝ PÁD
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti - neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Chceme vzpomenout na všechny, kteří trpí v obléhaných městech hladem a žízní. Jak těžké musí být přežívání celé dny v krytech pod zemí, za stálého ostřelování. Kolik lidí Pane, dnes prožívá Tvůj druhý pád. Pád do nejistoty dalších dnů, pád do depresí ze zničených domovů, pád do těžkých zranění, pád do pochybností nad Tvým vítězstvím, když vidí běsnící zlo.

Pane Ježíši, Ty nejlíp víš, jak se z druhého pádu těžko vstává. Proto Tě prosíme za zraněné a zoufalé, za všechny lidi v depresi. Dopřej jim i nám všem milost vytrvalosti ve víře, naději a lásce, abychom mohli dojít věčného spojení s Tebou.         

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 

8. zastavení JERUZALÉMSKÉ ŽENY
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti - neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíš promlouvá k plačícím ženám: „Jeruzalemské dcery, neplačte nade mnou! Spíše plačte nad sebou a nad svými dětmi.“ Ano, pláčeme nad Ukrajinou, pláčeme nad zničenými domovy, nad zničenými městy, nad zničenými životy. Ale tady dává Ježíš výzvu k mému osobnímu obrácení. Kdo ví, zda by se někdo z nás za určitých okolností, kdyby měl v ruce moc, nebyl schopen dopustit se podobných hrůzných činů. Každý z nás musí hledět na obrácení svého srdce na své nové obrácení k Ježíši. Vždyť přes všechny naše snahy vidíme, jak jsme slabí, jak často zraňujeme druhé svými slovy, svým pohrdáním, pomluvou či odmítnutím.

Pane Ježíši, prosíme Tě za každého z nás, prosíme Tě za ruský národ, prosíme Tě za světové vládce, za všechny dezinformátory.  Dej nám všem odvahu ke změně, aby pro nás vždy znamenalo víc „být“ než „mít“.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 

9. zastavení TŘETÍ PÁD
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti - neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Při třetím pádu nám už Ježíš připadá víc mrtvý než živý. Říkáme si - tohle přeci nemůže vydržet, ten už nemůže vstát. Možná nás napadá při pohledu na vypálené domy a města, zda by nebylo lepší kapitulovat, vzdát to, podrobit se, zachránit si život. Ano, Ukrajinci by zachránili životy, ale pod nadvládou lži a nesvobody. Ježíš přeci říká: „Kdo usiluje svůj život zachránit, ztratí ho.“ A to ví i prezident Ukrajiny. Proto povzbuzuje národ k sebeobraně, dává naději, dodává sílu. Ukrajinský národ se neuvěřitelným způsobem vzepjal proti nesvobodě.

Obdivujeme to a v úctě před hrdiny dnešních dnů voláme: Ježíši, dodávej ukrajinskému národu odvahu! Ježíši, dávej hojnost Svatého ducha ke správnému rozhodování prezidentovi Ukrajiny!

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 

10. zastavení SVLÉKÁNÍ ŠATŮ
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti - neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Když Adam s Evou okusili ze stromu poznání dobrého a zlého, uviděli, že jsou nazí. Hřích odhaluje naše slabiny, naši ubohost. Hřích války zbavuje lidi majetku, domovů. Bez věcí, bez jakýchkoliv jistot prchají miliony žen a dětí do ciziny, do nejistoty. Na leteckých záběrech Mariopolu vidíme to dříve krásné město, jak doutná v prachu a popelu. I ono, právě tak jako řada dalších míst, bylo svlečeno ze své krásy.

Chceme Tě Pane prosit za všechny, kteří museli opustit své domovy a vydat se na cestu do neznáma. Ať se učí spoléhat na Tvou blízkost, na Tvou péči. A díky, že každého z nás při pohledu na prchající učíš soucitu. Pomáhej nám, ať se učíme nelpět na hmotných věcech, ať se učíme dělit se s potřebnými.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

11. zastavení KŘIŽOVÁNÍ
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti - neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíši, tak jako dopadalo těžké kladivo na hřeby zajíždějící skrze Tvé ruce a nohy do dřeva, tak v dnešních dnech dopadají těžké bomby na obytné domy na Ukrajině. Rána za ranou. Bombardují se školy, divadla, nemocnice. Právě tak, jako Tvá smrt byla politickou vraždou, dnes se z politických zájmů vraždí celý národ. Právě tak, jako tenkrát dav jen přihlížel, my dnes přihlížíme na televizních obrazovkách. Ty jsi dobrovolně podstoupil tuto vraždu, protože jsi věděl, že to má smysl. I Ukrajinci si dobrovolně zvolili tuto cestu obrany, nevzdali boj, přesto, že jsou vražděni. Ví, že to má smysl.

Ježíši, svěřujeme Ti všechny, kteří bojují za spravedlivé vítězství - ať zbraněmi či modlitbou, postem a almužnou. Dodávej všem odvahu.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 

12. zastavení SMRT
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti - neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ježíši, v tomto okamžiku smrti jsi vybojoval lidem novou svobodu. Svou smrtí jsi naši věčnou smrt zrušil. Tato dějinná chvíle, kdy pár Tvých nejbližších prožívalo tragédii smrti, přináší paradoxně největší důkaz toho, jak moc stojí Bůh o člověka. Když Ti voják probodl kopím bok, vytryskla z něho krev a voda. Krev – nový život, voda smývající hříchy. Když to viděl Jan, uvěřil, že jsi Bůh.  

Ježíši, pomáhej všem, kdo jsou ve válce, věřit, že i přes smrt tolika vojáků, dětí i civilistů máš vše pevně v rukou, ve své režii. Nerozumíme tomu, když prožíváme tuto tragédii, ale dej, abychom tak jako Jan uvěřili v sílu odpuštění a v sílu nového života s Tebou.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. 

13. zastavení ROZLOUČENÍ
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti - neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Loučení s blízkým člověkem je vždycky těžké. Bylo to těžké i pro Marii. A je to těžké pro matky a děti, které se v těchto dnech musely rozloučit se svými muži, se svými otci – a nikdo neví na jak dlouho, či navždy. Něco jakoby definitivně končí. Začíná nová etapa života. Své blízké si však neseme ve svém srdci dál. Bytí člověka se nedá vymazat rozloučením ani smrtí. Tragédie války, kdy bez možnosti rozloučení jsou stovky mrtvých narychlo zahrabáni v pytlích do hromadných hrobů, křičí do nebe.

Maria, královno míru, Tobě jsme svěřili Ukrajinu i Rusko, voláme k Tobě, která jsi prožila bolest loučení s mrtvým Ježíšem – vypros mír na celém světě, vypros mír v rodinách, vypros mír v našich srdcích.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi! 

14. zastavení POHŘEB
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti - neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Ticho. Ticho, zavřený hrob. Jen přes nicotu vede cesta k novým rozměrům života, který nemá hranice. To je Velikonoční jitro, které se už nyní učíme prožívat v modlitbě, ve službě druhým. To jsi Ty sám, Ježíši, kterého můžeme vidět ve tváři druhých, když se na ně s láskou podíváme. To je naše nová cesta, nový směr našeho života, který nás Pane učíš a který nám nikdo nemůže vzít.

Ježíši, prosíme Tě, ať už umlknou zbraně války a nastane ticho na Ukrajině. A v tomto tichu ať začne nový život. Život pokojného soužití mezi všemi a s Tebou.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

Závěr
Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou a voláme:

Pane, smiluj se.

Prosíme Tě za ukončení války a za mír na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu ke vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Prosíme Tě za nás samotné, abychom byli připraveni obětovat své pohodlí a přispívat svou štědrostí, otevřeným srdcem i konkrétní pomocí ke zmírnění následků války.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
Smiluj se nad všemi zemřelými, zvláště nad těmi, kdo zahynuli ve válečných konfliktech.
Nebeský Otče, věříme v Tvou všemohoucnost a dobrotu a spoléháme na Tvou pomoc v nouzi, v níž se nacházejí naše sestry a naši bratři na Ukrajině i kdekoli jinde na světě, kde se válčí. Naplň svět svým pokojem, abychom znovu objevili, že bližní je opravdu každý člověk a že Ty jsi náš společný Otec.

O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás