Jaké činy jsou trestné podle kanonického práva

Motu proprio Vos estis lux mundi papeže Františka ze 7. 5. 2019 stanoví:

Čl. 1 – Účinnost

§ 1. Tyto normy jsou aplikovány v případě oznámení týkajících se duchovních, členů institutů zasvěceného života nebo společností apoštolského života a vztahují se na:

a) trestné činy proti šestému přikázání Desatera spočívající v(e):

i. nucení kohokoliv násilím, pohrůžkou nebo zneužitím autority k vykonání nebo strpění sexuálních aktů;

ii. vykonání sexuálních aktů s osobou nezletilou nebo zranitelnou;

iii. výrobě, prezentování, přechovávání nebo šíření, i prostřednictvím informačních technologií, dětské pornografie, a také v získávání nebo svádění nezletilé nebo zranitelné osoby k účasti na pornografické prezentaci;


b) jednání subjektů uvedených v článku 6, spočívající v konání nebo opomenutí směřujícím k ovlivnění nebo maření civilního nebo kanonického, správního nebo trestního vyšetřování duchovního nebo řeholníka pro trestné činy uvedené pod písmenem a) tohoto paragrafu.


§ 2. Pro účely těchto norem se rozumí pod výrazem:

a) „nezletilý“: každá osoba mladší osmnácti let nebo osoba jí před zákonem postavená na roveň;

b) „zranitelná osoba“: každá osoba ve stavu nemoci, fyzického či psychického oslabení nebo zbavení osobní svobody, který fakticky, byť jen příležitostně, omezuje její schopnost chápat nebo projevit vůli nebo jakkoli se bránit útoku;

c) „dětská pornografie“: jakékoli zobrazení nezletilého zapojeného do jednoznačně sexuálních úkonů, reálných nebo simulovaných, a jakékoli zobrazení sexuálních orgánů nezletilých k převážně sexuálním účelům, to vše nezávisle na použitém prostředku.

(HLAVA I VŠEOBECNÉ POKYNY)


Čl. 6. – Subjektivní oblast aplikace

Procesní normy uvedené v tomto článku se týkají případů uvedených v čl. 1, kterých se dopustí:

a) kardinálové, patriarchové, biskupové a papežští legáti;

b) duchovní, kteří pastoračně vedou nebo vedli místní církev nebo subjekt jí na roveň postavený, latinskou nebo východní, včetně osobních ordinariátů, v případě skutků, kterých se dopustili během působení v úřadě;

c) duchovní, kteří pastoračně vedou nebo vedli osobní prelaturu, v případě skutků, kterých se dopustili během působení v úřadě;

d) ti, kdo byli nebo jsou nejvyššími představenými institutů zasvěceného života nebo společností apoštolského života papežského práva, stejně jako klášterů sui iuris, v případě skutků, kterých se dopustili během působení v úřadě.

(HLAVA II - POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BISKUPŮ A JIM NAROVEŇ POSTAVENÝCH)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás