Úryvky z Písma na květen

Publikováno
1. 5. 2020
"Nebojte se! Já jsem přemohl svět." Takové je motto naší diecéze v roce 2020. Někteří biblisté tvrdí, že v Písmu se dají vyjádření "neboj se", "nebojte se" a jim podobná najít přesně 365krát. Každý měsíc v tomto roce vám několik takových veršů připomeneme.

Úryvky z Písma na květen

 • Proto Panovník, Hospodin zástupů, praví toto: „Můj lide, který bydlíš na Sijónu, neboj se…
  Izajáš 10,24

 • „Vyřiďte svému pánu: Toto praví Hospodin: Neboj se těch slov, která jsi slyšel, jimiž mě hanobili sluhové asyrského krále.“
  Izajáš 37,6

 • Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!“
  Izajáš 40,9

 •  Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
  Izajáš 41,10  

 • Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: „Neboj se, já jsem tvá pomoc.“
   Izajáš 41,13

 • Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele.
  Izajáš 41,14

 • Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.“
  Izajáš 43,1

 • A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.
  Matouš 10,28  

 • Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.
  Matouš 10,31  

 • Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“
  Matouš 14,27  

  Pastýřský  list biskupa Tomáše Holuba k mottu diecéze 2020 si můžete přečíst ZDE.

Související položky

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás